ภาษาต่างประเทศ

 


Good Morning Song

ภาษาต่างประเทศ ป.1


เพ็ญศิริ สวัสดิชิตัง
My body

ภาษาต่างประเทศ ป.4


จุฑาทิพย์ ศิรินคร
This, That, These, Those

ภาษาต่างประเทศ ป.4


จุฑาทิพย์ ศิรินคร
compound noun

ภาษาต่างประเทศ ม.3


วารุณี รักษาภักดี
Reading :My toy

ภาษาต่างประเทศ ป.5


กิติพร โศกสี
Classroom Language

ภาษาต่างประเทศ ป.5


กิติพร โศกสี
injuries

ภาษาต่างประเทศ ม.2


สสิธร ศักดิ์สกุลคุณากร
Occupations

ภาษาต่างประเทศ ป.6


ฐิติพร ทองเจริญ
About Me

ภาษาต่างประเทศ ป.4


วรินทร โสพิลา
งานนำเสนอ

ภาษาต่างประเทศ ป.4


วรินทร โสพิลา
Hello English

ภาษาต่างประเทศ ป.1


ดาราวรรณ เชื้อเวียง
Food and drinks

ภาษาต่างประเทศ ป.6


ธัญชนก บัวแก้ว
describing people

ภาษาต่างประเทศ ป.6


มัลลิกา วรรักษ์
Happy Holiday

ภาษาต่างประเทศ ป.3


มัลลิกา วรรักษ์
Unit 13:

ภาษาต่างประเทศ ป.5


มยุรี มโนเจริญ
My family

ภาษาต่างประเทศ ป.2


เจษฎา ชุมกาแสง
My family

ภาษาต่างประเทศ ป.2


เจษฎา ชุมกาแสง
All About meg8i

ภาษาต่างประเทศ ป.5


จันจิรา สยอง
Phonic sounds

ภาษาต่างประเทศ ป.1


ณัฐชา ช่องวารินทร์
Number 1-20

ภาษาต่างประเทศ ป.1


ณัฐชา ช่องวารินทร์
What color is it?

ภาษาต่างประเทศ ป.1


ณัฐชา ช่องวารินทร์
Colors

ภาษาต่างประเทศ ป.1


ณัฐชา ช่องวารินทร์
Food and Drink

ภาษาต่างประเทศ ม.3


พรพิมล เนื่องชมภู
ใบงาน

ภาษาต่างประเทศ ม.2


วรวีร์ ธรรมกาโร
sympathy

ภาษาต่างประเทศ ม.6


ประไพ กรมวงศ์
HOW TO MAKE SANDWICH

ภาษาต่างประเทศ ม.3


พรพิมล เนื่องชมภู
making complaints

ภาษาต่างประเทศ ม.6


ประไพ กรมวงศ์
Phonetics

ภาษาต่างประเทศ ม.1


วาสนา หมู่หัวนา
How to stress2

ภาษาต่างประเทศ ม.2


รุ่งโรจน์ พัฒนืมณี
Used To and Would

ภาษาต่างประเทศ ม.3


ศศิธร ชวาลไชย
How to Stress

ภาษาต่างประเทศ ม.5


ธัญญาศิริ สิทธิราช
How to stress

ภาษาต่างประเทศ ม.2


รุ่งโรจน์ พัฒนืมณี
เพลง bpmf

ภาษาต่างประเทศ ม.2


อรอนงค์ พงษ์สีมา
How to Stress

ภาษาต่างประเทศ ม.5


ธัญญาศิริ สิทธิราช
Pronunciation

ภาษาต่างประเทศ ม.4


ธัญญาศิริ สิทธิราช
ข้อสอบ

ภาษาต่างประเทศ ป.3


สุภาพร หังษาบุตร
บทความ

ภาษาต่างประเทศ ป.6


มานิดา ซ้ายสุพรรณ
บทความ

ภาษาต่างประเทศ ป.5


กาญจนา พังภักดี
บทความ

ภาษาต่างประเทศ ป.4


วรินทร โสพิลา
Occupations

ภาษาต่างประเทศ ป.6


รัชนู แก้วแก่น
หนังสือ

ภาษาต่างประเทศ ป.4


วรินทร โสพิลา
Alphabet for kid

ภาษาต่างประเทศ อ.1


กิติพรรณ ธุระพระ
A-Z

ภาษาต่างประเทศ ป.1


สุภาพร หังษาบุตร
Food and Drinks

ภาษาต่างประเทศ ป.2


นัทธ์รพี มาลาศรี
What 's this/that?

ภาษาต่างประเทศ ป.1


สุภาพร หังษาบุตร
Clothes

ภาษาต่างประเทศ ป.1


ดาราวรรณ เชื้อเวียง
Food and drinks

ภาษาต่างประเทศ ป.5


กาญจนา พังภักดี
occupation

ภาษาต่างประเทศ ป.5


ธิรัฐดา ชาวกล้า
My house

ภาษาต่างประเทศ ป.4


วรินทร โสพิลา
6 minute english

ภาษาต่างประเทศ ป.6


กิติพรรณ ธุระพระ
popular food 2

ภาษาต่างประเทศ ป.5


กาญจนา พังภักดี
เพลง a-z

ภาษาต่างประเทศ ป.1


สุภาพร สมบูรณ์
ใบงาน family

ภาษาต่างประเทศ ป.3


กิติพรรณ ธุระพระ
kind of sports

ภาษาต่างประเทศ ป.4


นัทธ์รพี มาลาศรี
colours

ภาษาต่างประเทศ ป.1


รัชนู แก้วแก่น
What 's this/that?

ภาษาต่างประเทศ ป.1


สุภาพร หังษาบุตร
food and drinks

ภาษาต่างประเทศ ป.3


กิติพรรณ ธุระพระ
ช่อง My house

ภาษาต่างประเทศ ป.4


วรินทร โสพิลา
popular food (P5)

ภาษาต่างประเทศ ป.5


กาญจนา พังภักดี
My body

ภาษาต่างประเทศ ป.2


นวพร อุดมกัน
ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ ป.6


อินทิรา สนจุมภะ
Alphabet

ภาษาต่างประเทศ อ.2


ลลิตา ชัยภิบาล