วิทยาการคำนวณ

 


บทความ

วิทยาการคำนวณ ป.6


นัฐวุฒิ แสนสุข
บทความ

วิทยาการคำนวณ ป.5


กวิน จิตศักดิ์
บทความ

วิทยาการคำนวณ ป.4


อนงค์ศรี สมบัติมี
บทความ

วิทยาการคำนวณ ป.4


ทัศนีย์ แสนชมภู
อัลกอริทึม

วิทยาการคำนวณ ป.4


กวิน จิตศักดิ์
Scratch

วิทยาการคำนวณ ป.4


อนงค์ศรี สมบัติมี
Python

วิทยาการคำนวณ ม.2


ชญาภา ประเสริฐ
เทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ ป.3


กวิน จิตศักดิ์
Robort Book

วิทยาการคำนวณ ม.4


เสาวพรรณ ภูมิอินทร์