ภาษาต่างประเทศ (ประถม 1)

 


Good Morning Song

ภาษาต่างประเทศ ป.1


เพ็ญศิริ สวัสดิชิตัง
Hello English

ภาษาต่างประเทศ ป.1


ดาราวรรณ เชื้อเวียง
Phonic sounds

ภาษาต่างประเทศ ป.1


ณัฐชา ช่องวารินทร์
Number 1-20

ภาษาต่างประเทศ ป.1


ณัฐชา ช่องวารินทร์
What color is it?

ภาษาต่างประเทศ ป.1


ณัฐชา ช่องวารินทร์
Colors

ภาษาต่างประเทศ ป.1


ณัฐชา ช่องวารินทร์
A-Z

ภาษาต่างประเทศ ป.1


สุภาพร หังษาบุตร
What 's this/that?

ภาษาต่างประเทศ ป.1


สุภาพร หังษาบุตร
Clothes

ภาษาต่างประเทศ ป.1


ดาราวรรณ เชื้อเวียง
เพลง a-z

ภาษาต่างประเทศ ป.1


สุภาพร สมบูรณ์
colours

ภาษาต่างประเทศ ป.1


รัชนู แก้วแก่น
What 's this/that?

ภาษาต่างประเทศ ป.1


สุภาพร หังษาบุตร
My family

ภาษาต่างประเทศ ป.1


สุพัตรา ฮาดนิล
English HTML5

ภาษาต่างประเทศ ป.1


อภิชาติ แข็งแรง
Do or Don't

ภาษาต่างประเทศ ป.1


พรณรงค์ ทรัพย์คง