โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ สพป.อุดรธานี เขต 1 (จำนวนสมาชิก 9 คน)


กาญจนา พังภักดี

บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ

สพป.อุดรธานี เขต 1

จารุวรรณ จันทะเเสง

บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ

สพป.อุดรธานี เขต 1

นายรณกฤต สุระอุดร

บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ

สพป.อุดรธานี เขต 1

นายวุฒิชัย ภาระพงษ์

บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ

สพป.อุดรธานี เขต 1

ประพันธ์ ยุนิลา

บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ

สพป.อุดรธานี เขต 1

ฤทธิศักดิ์ ศรีราชสญไทย

บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ

สพป.อุดรธานี เขต 1

อริษา วะเศษสร้อย

บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ

สพป.อุดรธานี เขต 1

อิสระพงษ์ ศรีวงษ์

บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ

สพป.อุดรธานี เขต 1

อุทัยวรรณ เจริญพันธ์

บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ

สพป.อุดรธานี เขต 1