สพป.อุดรธานี เขต 1 (จำนวนสมาชิก 547 คน)


1  วิชชกรณ์ ธาตุชัย โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์
2  ว่าที่ ร.ท.อนุวัฒน์ ทาสีดำ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
3  รชตพล มีชั้นช่วง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
4  วิรุฬห์ จุลนิล โรงเรียนบ้านหนองบัว
5  เนตรนภิส ตันเทอดทิตย์ โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง
6  ณัฏฐิญา เคนทุม บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
7  วิภาดา โสตาราช โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
8  กันยกร เขมะสัจจกุล โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข
9  พรกนก คำศรี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
10  ธนโชติ สุวรรณโคตร โรงเรียนบ้านนามั่ง
11  ปิยวัช เมฆวัน โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์
12  อภิชาติ แข็งแรง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
13  พิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ
14  เสาวพรรณ ภูมิอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
15  ปนัดดา เสนางคะบุตร โรงเรียนหนองไฮวิทยา
16  นฤมล โพธิ์เวียง โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย
17  สุภาพร ชาวป่า โรงเรียนบ้านนามั่ง
18  วสันต์ ศรีโพธิ์วัง โรงเรียนบ้านโคกผักหอม
19  พีรพล ภูโอบ โรงเรียนบ้านผาสิงห์
20  พิชัย แก้วเมือง โรงเรียนบ้านหนองผง
21  คมสันต์ สุขไมตรี โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี
22  นาฏนภางค์ อุฬารเศรษฐกุล โรงเรียนบ้านโนนหวาย
23  วินัย อสุณี ณ อยุธยา บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
24  ทวีศักดิ์ ธาตุชัย โรงเรียนบ้านจอมศรี
25  อณาวิล สุไชยชิต บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
26  กรแก้ว นาคเจริญ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
27  วรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
28  ณัฐฏิมา ศรีพรหมษา บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
29  Sunisa Chawpracha โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
30  เสาวภา สมศรี บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
31  พิมล ป้องเรือ บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
32  ดวงใจ บุญมีประเสริฐ บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
33  พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์ โรงเรียนบ้านเชียงยืน
34  วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
35  นุชนันท์ คำเนตร โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
36  ชาลิสา สรรพโส โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
37  กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
38  สุภาพร ชาวป่า โรงเรียนบ้านนามั่ง
39  สมาพร วงษ์ศรีแก้ว ยังไม่ได้เลือกโรงเรียน
40  Chanamon Kulsawat โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี
41  ปุญชรัสมิ์ อินแสง โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน
42  รัตน์วดี อินทะกนก บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
43  เกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
44  จารุวรรณ แจ่มเสียง บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
45  นุตติยา อาษานอก บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
46  wimonrat 5554 บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
47  รมย์ชลี ปาระแก้ว บุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 1
48  ศิริกาญจน์ ตั้งมั่นดี โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน
49  ณัฐ กลิ่นอุบล ยังไม่ได้เลือกโรงเรียน
50  ณัฐ กลิ่นอุบล โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน


1   2   3   4   5       ถัดไป