โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) สพป.อุดรธานี เขต 1 (จำนวนสมาชิก 11 คน)


จริยาภรณ์ จะระคร

บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

สพป.อุดรธานี เขต 1

ชนปกรณ์ ภูกองชนะ

บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

สพป.อุดรธานี เขต 1

ญารนันท์ พุดดี

บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

สพป.อุดรธานี เขต 1

นายนพรัตน์ วงเวียนคู

บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

สพป.อุดรธานี เขต 1

ปาริชาติ ศรีนุกูล

บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

สพป.อุดรธานี เขต 1

มาลินี เมนะเศวต

บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

สพป.อุดรธานี เขต 1

รามัญต์ นามพิสัย

บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

สพป.อุดรธานี เขต 1

ลักขณา ชื่นคำ

บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

สพป.อุดรธานี เขต 1

สิริพร ศรีหาใต้

บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

สพป.อุดรธานี เขต 1

สุวรรณี วงศ์จันทร์

บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

สพป.อุดรธานี เขต 1

เมลานี วังทะพันธ์

บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

สพป.อุดรธานี เขต 1