สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

๑. สาระสำคัญ

๑.๑ความคิดรวบยอด

การอ่านเป็นพฤติกรรมในการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เริ่มเรียน การอ่าน

ออกเสียงผู้อ่านต้องรู้ที่มาและองค์ประกอบของคำ จึงจะทำให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

๑.๒ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ความสามารถในการอ่านสะกดคำ

- ความสามารถในการเรียนรู้ความหมายของคำ

 

๒. ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑ / ๑ อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ

 

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑ นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคำได้

๓.๒ นักเรียนประสมคำได้

 

๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๔.๑ มีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมและภาษาไทย

๔.๒ มีความสนใจใฝ่เรียนรู้

๔.๓ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

๔.๔ มีระเบียบวินัยในตนเอง

๔.๕ ประหยัดและอยู่อย่างพอเพียง

 

๕. สาระการเรียนรู้

๕.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง

๏ การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง และข้อความ

๕.๒ สาระการเรียนรู้ย่อย

๏ การอ่านข้อความ " ใบโบก ใบบัว”

๖. ชิ้นงาน / หลักฐานร่องรอยแสดงความรู้

๖.๑ แบบบันทึกการอ่าน

๖.๒ การทำใบงาน

๖.๓ แบบบันทึกการประเมินผลงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 


๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๗.๑ นักเรียนดูภาพช้าง ใบโบก ใบบัว ในหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดภาษาพาที หน้า ๓ ให้นักเรียนฝึกอ่านและฝึกอ่านแบบแจกลูกสะกดคำให้คล่อง

๗.๒ ครูเขียนสระ -า -ู ใ- โ- ไ- -ัว บนกระดานหรือใช้บัตรคำ พานักเรียนออกเสียงสระเหล่านี้ จากนั้นฝึกประสมคำกับพยัญชนะ ม ด บ

๗.๓ ให้นักเรียนฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำด้วยพยัญชนะและสระในข้อ ๗.๒

ให้นักเรียนฝึกทีละคนจนคล่อง

๗.๔ นักเรียนทำใบงานที่ ๒ ( ท้ายแผน ) ชุด เติมชื่ออวัยวะลงในรูปช้าง จากนั้น

นำส่งครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง

๗.๕ นักเรียนทำใบงานที่ ๓ ( ท้ายแผน ) ชุดประสมคำ จากนั้นนำส่งครู ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง

 

๘. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

๑. บัตรคำ

๒. รูปภาพ

๓. ใบงาน ชุดที่ ๒ – ๓

๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลงานรายบุคคล

 

๙. วัดผลประเมินผล

 

 

รายการประเมิน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล

• ด้านความรู้ความเข้าใจ

- การอ่านแจกลูกสะกดคำ

- การตอบคำถาม

- การทำใบงาน

- สำรวจความพร้อม

- สังเกต

- ซักถาม

- ตรวจใบงาน

- บทอ่าน

- ใบงาน ชุดที่ ๑

- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

• ด้านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์

 

- สังเกตพฤติกรรมขณะร่วม

กิจกรรม

- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

• ด้านทักษะกระบวนการคิด

การร่วมสนทนา

 

- ประเมินการร่วมสนทนา

แบบประเมินผลงานรายบุคคล

 

๑๐. เกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผล

๑) เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคลมีคะแนน ๓ ระดับ คือ

ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี ได้คะแนน ๒๐ – ๒๔

ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ ได้คะแนน ๒๓ – ๑๙

ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง ได้คะแนน ๑ – ๑๒

เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรือได้คะแนน ๙ ขึ้นไป

๒) เกณฑ์การประเมินการทำใบงาน มีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี ทำได้ถูก ๘ – ๑๐

ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ ได้คะแนน ๕ – ๗

ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง ได้คะแนน ๑ – ๕

เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรือได้คะแนน ๕ ขึ้นไป

๓) เกณฑ์การประเมินการอ่านมีคะแนน ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ดี อ่านแจกลูกสะกดคำได้ถูกต้องทุกคำ

เสียงดังฟังชัดเจนดีมาก

ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง พอใช้ อ่านแจกลูกสะกดคำผิด ๑ คำ

เสียงดังฟังชัดเจนปานกลาง

ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง ควรปรับปรุง อ่านแจกลูกสะกดคำผิด

๒ คำขึ้นไป เสียงอ่านไม่ค่อยราบรื่น

เกณฑ์การผ่านต้องได้ระดับคุณภาพ ๒ ขึ้นไปหรือได้คะแนน ๘ ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 


การประเมิน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

ดี (๒)

พอใช้ (๑)

ปรับปรุง (๐)

มีเจตนคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย และภาษาไทย

สนใจและตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนภาษาไทยอย่างสนุกสนานและมีความสุขตลอดเวลา

สนใจและตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนภาษาไทยอย่างสนุกสนานและมีความสุขเกือบตลอดเวลา

สนใจและตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนภาษาไทยอย่างสนุกสนานและมีความสุขเป็นบางครั้ง

มีความสนใจใฝ่เรียนรู้

กล้าซักถามกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าแสดงออก

กล้าซักถามกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าแสดงออก

กล้าซักถามกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าแสดงออก

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ให้โอกาสเพื่อนแสดงความคิดเห็น รับฟังยอมรับและให้ความร่วมมือทุกครั้ง

ให้โอกาสเพื่อนแสดงความคิดเห็น รับฟังยอมรับและให้ความร่วมมือเกือบทุกครั้ง

ไม่ค่อยให้โอกาสเพื่อนแสดงความคิดเห็น ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเพื่อน

มีวินัยในตนเอง

มีการตรวจสอบแก้ไขการกระทำที่ไม่ถูกต้องทุกครั้งทำใบงานได้สะอาดเรียบร้อยและถูกต้องและทันเวลา

มีการตรวจสอบแก้ไขการกระทำที่ไม่ถูกต้องเกือบทุกครั้ง ทำใบงานได้สะอาดเรียบร้อย ไม่ค่อยทันเวลา

มีการตรวจสอบแก้ไขการกระทำที่ไม่ถูกต้องเป็นบางครั้งทำใบงานไม่ค่อยสะอาดเรียบร้อยและไม่ค่อยทันเวลา

ประหยัดและอยู่อย่างพอเพียง

ใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่ราคาถูกและใช้อย่างคุ้มค่าใช้จนหมดแล้วค่อยซื้อใหม่

ใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่ราคาค่อนข้างแพงและใช้อย่างคุ้มค่าใช้จนหมด

ใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่ราคาค่อนข้างแพงและใช้อย่างคุ้มค่าใช้ไม่หมดแล้วซื้อใหม่

 

 

๑๐. กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

๑๑. บันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ……………………………………..

( ............................................ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................

วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….

 

 

 

 

 

 

 

 


 

๑๒. บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ……………………………………..

( ............................................... )

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

วันที่……เดือน……………..พ.ศ……….
การอ่านใบโบก ใบบัว
ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 40 ครั้ง

ช่องของ ครูสิริธร หนองแสง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
เพลงก เอ๋ย ก ไก่แบบดั้งเดิม
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 2 ครั้ง
ลักษณะนาม
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
สระในภาษาไทย
กรแก้ว นาคเจริญ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 54 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สระโอะลดรู
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 45 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 พยัญชน
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 90 ครั้ง
การอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย
นางเยาวพา สร้อยกุดเรือ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 55 ครั้ง
ปริศนาคำทายพยัญชนะไทย
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 2 ครั้ง
แบบทดสอบพยัญชนะไทย
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 2 ครั้ง
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1
กรวรรณ ไกรพินิจ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
รู้จักคำนำเรื่อง บทที่ 2 ภูผา
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 27 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกด
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 31 ครั้ง
ใบความรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การ
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 28 ครั้ง
มาตราตัวสะกดแม่กง
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 72 ครั้ง
มาตรา ก กา - ภาษาไทย ป.1
รัชนีกร คุณาพันธ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
บทความ
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 55 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพื่อนรักเพื่อนเล่น เรื่อ
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 32 ครั้ง
วิชาภาษาไทย
บุญญาพร สิงห์โท
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 60 ครั้ง
สระภาษาไทย สระเอีย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
สระภาษาไทย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง
การอ่านคำสระเอ
พิชชาพร ศรีสิงห์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
อักษรนำ
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 39 ครั้ง
หรรษา สระอา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 41 ครั้ง
นิทาน เศรษฐีกับสาวน้อย
โยธกา เกษรัตน์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
อักษรนำ
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 48 ครั้ง
สระอาอีอู
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
ธงชัย พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 62 ครั้ง
ใบงานวิชาภาษาไทย
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 53 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 47 ครั้ง
เรียนรู้เรื่องสระอัว
ปัถวี แก้วฤาชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 47 ครั้ง
อักษรนำ
สุภาพร สมบูรณ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน - บทอาขยาน ป.1 | ครูกว
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
บทที่1ใบโบก
พิชชาพร ศรีสิงห์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 29 ครั้ง
ทักษะภาษาด้านการฟัง การดู และการพูด (การอ่าน)
พัฒชรินทร์ บุตรธนู
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
แผนการสอนสระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องรู้จักคำนำเรื่อง
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 31 ครั้ง
บทความ
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
บทอาขยาน วิชาภาษาไทย ป.1
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 46 ครั้ง
พยัญชนะไทย (3)
พัฒชรินทร์ บุตรธนู
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 41 ครั้ง
ฝึกอ่านประสมสระ อา l พื้นฐานการสะกดคำ l พร้อมเก
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
การเขียนตัวอักษร ก-ฮ
กรวรรณ ไกรพินิจ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
การละเล่นเด็กไทย
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
สระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 45 ครั้ง
ผันวรรณยุกต์พาเพลิน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาป
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 33 ครั้ง
เรียนรู้สระในภาษาไทย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
ใบโบกใบบัว เนื้อเรื่อง
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 47 ครั้ง
ใบงาน ภาษาไทย
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
ใบความรู้เรื่อง พยัญชนะไทย
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
สระในภาษาไทย(บทความ)
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
สระเอีย
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง
ภาษาไทย ป. 1
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 49 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team