แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๑

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (รายวิชา ท ๑๑๑๐๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ใบโบกใบบัว เวลา ๑๑ ชั่วโมง

เรื่อง รู้จักคำนำเรื่อง เวลา ๑ ชั่วโมง

 

สาระที่ ๓

การฟัง การดู และการพูด

 

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

 

สาระการเรียนรู้

 

 

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลางท้องถิ่น

ความรู้ (K)

ทักษะ/กระบวนการ (P)

คุณลักษณะ (A)

ท ๓.๑ ป.๑/๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม

-การฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ

-ฝึกทักษะการฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม

-มีมารยาทในการฟัง

-ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆได้

ท ๓.๑ ป.๑/๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

-หลักการตั้งคำถามและตอบคำถาม

-ฝึกการตั้งคำถามและตอบคำถาม

-สามารถตั้งคำถามและตอบคำถาม

ท ๓.๑ ป.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

 

-หลักการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก

-ฝึกการพูดความคิดเห็นและความรู้สึก

-มีมารยาทในการพูด

ท ๓.๑ ป.๑/๔ พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์

-การพูดสื่อสาร

-ฝึกพูดสื่อสาร

-มีมารยาทในการพูด

ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

-มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

-ฝึกมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

สาระสำคัญ

ทักษะการฟังเป็นการสร้างประสบการณ์อย่างหนึ่ง ที่ทำให้มีความรู้จากสิ่งที่ฟัง สามารถเล่าเรื่องและตอบคำถามจากเรื่องได้ถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. ฟังเรื่อง "ใบบก ใบบัว” แล้วตอบคำถามและเล่าเรื่องได้ถูกต้อง

๒. อ่านเรื่องที่เล่าได้ถูกต้อง

 

กิจกรรมการเรียนรู้

๑. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ ช้าง แล้วโยงไปชื่อเรื่อง "ใบโบก ใบบัว”

๒. ครูร้องเพลงช้างให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนฝึกร้องตามพร้อมปรบมือเป็นจังหวะ

หลายๆเที่ยว

๓. ครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพในบทเรียน ดังนี้

-นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภาพโดยตอบคำถามว่า เคยเห็นหรือไม่ มีลักษณะอย่างไร

-นักเรียนดูภาพในบทเรียน ในช่วง "รู้จักคำ นำความเรื่อง” เช่น ภาพตา งา ขา หาง ภาพช้าง ใบโบก ใบบัว

๔. นักเรียนฟังครูอ่านเรื่องหรือเล่าเรื่อง "ใบบก ใบบัว” จากบทเรียนโดยเน้นมารยาทในการฟัง โดยนักเรียนตอบคำถามปากเปล่าดังนี้

-เรื่องนี้มีตัวละครกี่ตัว

- ช้างในเรื่องมีชื่อว่าอย่างไร มีอะไรที่ต่างกัน

- ช้างใบโบกมีสีอะไรและใบบัวมีสีอะไร

-.ในภาพช้างมีกิริยาอย่างไร

๓. นักเรียนทุกคนฝึกอ่านจากภาพจากบัตรความรู้ "รู้จักคำ นำความเรื่อง” ตามครูพร้อมกัน ว่าอ่านอย่างไร จนคล่อง

๔. นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องที่ฟัง ถ้าเล่าไม่ได้ครูถามนำให้นักเรียนตอบ

๕. ครูเขียนคำบนกระดานให้นักเรียนฝึกอ่านคำ จนคล่อง ( ให้ปิดหนังสือเรียน)

๖. นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยสุ่มให้นักเรียนอ่านคำจากเรื่อง

๗. นักเรียนทำบัตรกิจกรรม

๘. มอบหมายให้นักเรียนไปฝึกอ่านคำจากหนังสือภาษาพาทีในช่วง "รู้จักคำ นำความเรื่อง” เป็นการบ้าน

 

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

 

ลำดับที่

รายการสื่อ

กิจกรรมที่ใช้

แหล่งที่ได้มา

๑.

เพลงช้าง

เพิ่มเติมความชัดเจนในเนื้อหา

ครูจัดเตรียม

๒.

หนังสือเรียน ชุด ภาษาพาที ชั้น ป. ๑

นักเรียนดูภาพและฝึกอ่าน

ครูจัดหา

๓.

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม และผลงานระหว่างเรียน

สังเกตพฤติกรรม และผลงานระหว่างเรียน

ครูจัดทำ

 

การวัดผลประเมินผล

 

กิจกรรม-พฤติกรรมที่ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ใน

การประเมิน

วิธีการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

๑. สังเกตพฤติกรรม

 

แบบประเมิน

พฤติกรรม

สังเกตรายบุคคล

ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๒. ประเมินพฤติกรรมและผลงานระหว่างเรียน

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม และผลงานระหว่างเรียน

สังเกตพฤติกรรม และผลงานระหว่างเรียน

ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

 

 

กิจกรรมเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………

 

 

 

 

 

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด

จำนวนนักเรียนทั้งหมด ......... คน

– ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ........คน คิดเป็นร้อยละ ....................

– ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปานกลาง .......คน คิดเป็นร้อยละ ..........

– ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับปรับปรุง – คน คิดเป็นร้อยละ ..........

ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

การปรับปรุงแก้ไข

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................ผู้สอน

( )

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

............./......................../..............

 

 

 

 

 

ความเห็นของฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ

( )

ตำแหน่ง.............................................................

............./......................../..............

 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ

( )

ผู้อำนวยการโรงเรียน...........................................................

. ............/......................../..............

 

 

 

 

บัตรความรู้

รู้จักคำ นำเรื่อง

 

 

ตา งา

 

ขา

 

หู หาง

 

งวง

 

 

 

ใบโบก ใบบัว

 

มา มี ดู ไม่

 

 

 

 

บัตรกิจกรรม

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนฟังครูเล่าเรื่องและดูภาพประกอบ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

 

 

๑. เรื่องนี้ตัวละครเป็นสัตว์ที่มีชื่อเรียกว่าอะไร

……………………………………………………………………………………………………………

๒. สัตว์มีกี่ตัว มีชื่อว่าอะไรบ้าง

……………………………………………………………………………………………………………

๓. สัตว์ ๒ ตัวมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

……………………………………………………………………………………………………………

๔. ส่วนประกอบของสัตว์มีชื่อเรียกอย่างไรบ้าง

……………………………………………………………………………………………………………

๕. ช้างกินอะไรเป็นอาหาร และทำประโยชน์ให้คนอย่างไรบ้าง

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

เฉลยบัตรกิจกรรม

 

๑. ช้าง

๒. ๒ ตัว ใบโบก ใบบัว

๓. มีสีต่างกัน ใบบกมีสีฟ้า ใบบัวมีสีส้ม

๔. ตา ขา งา หู หาง งวง

๕. อ้อยและพืช เอาไว้ลากซุง เป็นเพื่อนคน


 

 

บทเพลง ช้าง

 

 

ช้างช้าง ช้าง

น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า

ช้างมันตัวโตไม่เบา

จมูกยาวยาว เรียกว่า งวง

มีเขี้ยวใต้งวง เรียกว่างา

มีหู มีตา หางยาว

 

 

 

บัตรความรู้สำหรับครู

เรื่อง การฟังและการพูด

 

การฟัง เป็นการได้ยินเรื่องราวให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่ได้ยิน และ นำมาพิจารณาว่า

เรื่องราวนั้น ๆ ควรเชื่อได้หรือไม่ นำไปใช้ประโยชน์ได้เพียงใด

 

ข้อควรปฏิบัติในการฟัง

๑. ตั้งใจฟัง ไม่พูดหรือสนทนากันขณะฟังผู้อื่นพูด

๒. คิดติดตามเรื่องฟังว่าเรื่องที่ฟังเกี่ยวกับอะไร มีความถูกต้องเชื่อถือได้หรือไม่

๓. การฟังคำบรรยายควรจดข้อความสำคัญที่ได้จากการฟังไว้

มารยาทในการฟัง

๑. ตั้งใจฟังมองผู้พูด

๒. ไม่คุยหรือเล่นขณะฟังผู้อื่นพูด

๓. ไม่ส่งเสียงดังหรือทำความรำคาญให้ผู้อื่น

๔. ถ้าจะถามควรขออนุญาตก่อน หรือให้ผู้พูดหยุดพูดก่อน ไม่ควรถามขณะผู้พูดยังพูดไม่จบ

 

การพูด เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือบอกเล่าเรื่องราว โดยการพูดให้ผู้อื่นฟัง ผู้พูด

ต้องมีความคิด มีเรื่องราวที่จะพูด และต้องจัดลำดับความคิดหรือเรื่องราวที่

จะพูดไม่ให้สับสน เพื่อผู้ฟังจะได้เกิดความเข้าใจชัดเจน ผู้พูดต้องพูดให้ชัดเจน

ใช้ภาษาที่ถูกต้อง

ข้อปฏิบัติในการพูด

 

๑. จะพูดเรื่องอะไร ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นโดยการอ่าน การซักถาม

ผู้อื่นให้เข้าใจก่อน

๒. ใช้ภาษาพูดที่ถูกต้อง สุภาพ

๓. พูดให้เสียงดัง ฟังชัด แต่ไม่ใช่ตะโกน

๔. พูดให้ชัดเจน ใช้คำแทนชื่อให้ถูกต้อง

๕. มองผู้พูด

๖. ขณะพูดต้องนั่งหรือยืนตัวตรงในท่าสบาย

๗. ไม่เอามือล้วง ควัก แกะ เกา ขณะพูดหรือยืนเอามือไขว้หลัง


มารยาทในการพูด

 

๑. ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล ไม่พูดกระโชกโฮกฮาก

๒. ใช้ถ้อยคำสุภาพ

๓. พูดด้วยใจจริงและยกย่องผู้ฟัง

๔. ไม่นินทาผู้อื่นหรือพูดว่าร้ายผู้อื่น

๕. ไม่แสดงความโกรธเคืองผู้ฟัง

๖. รอจังหวะในการพูดซักถาม ไม่พูดสอดขณะผู้อื่นกำลังพูด

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องรู้จักคำนำเรื่อง
ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 31 ครั้ง

ช่องของ ครูสาวิตรี ชาติคำ

โรงเรียนโรงเรียนบ้านยวด สพป.อุดรธานี เขต 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (รายวิชา ท ๑๑๑๐๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ใบโบกใบบัว เวลา ๑๑ ชั่วโมง
เรื่อง รู้จักคำนำเรื่อง เวลา ๑ ชั่วโมงแสดงความคิดเห็น
สระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 45 ครั้ง
ใบงานวิชาภาษาไทย
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 53 ครั้ง
การเขียนตัวอักษร ก-ฮ
กรวรรณ ไกรพินิจ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
การอ่านคำสระเอ
พิชชาพร ศรีสิงห์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
แผนการสอนสระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
วันลอยกระทง
ธัญชนก วงศ์วรรณ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
มาตราตัวสะกดแม่กง
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 72 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องรู้จักคำนำเรื่อง
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 31 ครั้ง
ทักษะภาษาด้านการฟัง การดู และการพูด (การอ่าน)
พัฒชรินทร์ บุตรธนู
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
เรียนรู้สระในภาษาไทย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
พยัญชนะไทย
นภาพร เทศประสิทธิ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
สระในภาษาไทย(บทความ)
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
เพลง มนต์เพลงแม่กง
นันทนา แสนอุบล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
ใบความรู้เรื่อง พยัญชนะไทย
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
คำสระอา ประสมตัวสะกด ป.1
กรวรรณ ไกรพินิจ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 52 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
สระอาอีอู
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
ธงชัย พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 62 ครั้ง
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดที่ ๑
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
อักษรนำ
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 48 ครั้ง
การละเล่นเด็กไทย
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
พยัญชนะที่ผสมสระอะ สระอา
นิสาชล ราชบรรเทา
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 28 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สระโอะลดรู
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 45 ครั้ง
โรงเรียนลูกช้าง
เมขลา บุญสงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
การอ่านใบโบก ใบบัว
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 47 ครั้ง
พยัญชนะในภาษาไทย วิชาภาษาไทย
พัฒชรินทร์ บุตรธนู
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
ภาษาไทย ป. 1
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 49 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพื่อนรักเพื่อนเล่น
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 53 ครั้ง
ฝึกอ่านประสมสระ อา l พื้นฐานการสะกดคำ l พร้อมเก
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
หนังสือคำประสมสระเอีย
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 48 ครั้ง
สระเอีย
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพื่อนรักเพื่อนเล่น เรื่อ
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 32 ครั้ง
เพลงก เอ๋ย ก ไก่แบบดั้งเดิม
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 2 ครั้ง
บทอาขยาน วิชาภาษาไทย ป.1
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 46 ครั้ง
มาตรา ก กา - ภาษาไทย ป.1
รัชนีกร คุณาพันธ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
บทอาขยาน
สุริยง น้อยกัลยา
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
ใบงาน ภาษาไทย
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
มาตราตัวสะกด
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 44 ครั้ง
บทที่1ใบโบก
พิชชาพร ศรีสิงห์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 29 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 พยัญชน
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน - บทอาขยาน ป.1 | ครูกว
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
บทความ
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
สระภาษาไทย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง
บทความ แผนการจัดการเรียนรู้ มาตราแม่กง
สุภาพร สมบูรณ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
การฝึกอ่านคำ สระเออ
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 41 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 พยัญชน
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 90 ครั้ง
รู้จักคำนำเรื่อง บทที่ 2 ภูผา
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 27 ครั้ง
แบบฝึกหัด
อรวรรณ นิ้วทอง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 39 ครั้ง
เรียนรู้เรื่องสระอัว
ปัถวี แก้วฤาชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 47 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team