แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดภาษาพาที  แผนที่ ๓  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                         ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

บทที่  ๑  ใบโบก  ใบบัว                                             เวลา  ๑๐        ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง การอ่านวิเคราะห์คำ                          เวลา  ๑       ชั่วโมง

วันที่ ...............................................................        ผู้ใช้แผน ...........................................................................................

สาระที่  ๑  การอ่าน

มาตรฐาน ท ๑.๑

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน

๑.  สาระสำคัญ

๑.๑ความคิดรวบยอด

           การอ่านเป็นพฤติกรรมในการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เริ่มเรียน  การอ่าน

ออกเสียงผู้อ่านต้องรู้ที่มาและองค์ประกอบของคำ  จึงจะทำให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒   สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

-  ความสามารถในการอ่านสะกดคำ

-  ความสามารถในการวิเคราะห์คำ

๒.  ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๑ / ๑    อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ

๓.  จุดประสงค์การเรียนรู้

๓.๑   นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคำได้

๓.๒   นักเรียนวิเคราะห์คำที่อ่านได้

๔.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

        ๔.๑   มีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมและภาษาไทย

        ๔.๒  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้

        ๔.๓   ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

        ๔.๔   มีระเบียบวินัยในตนเอง

        ๔.๕  ประหยัดและอยู่อย่างพอเพียง

๕.  สาระการเรียนรู้

๕.๑  สาระการเรียนรู้แกนกลาง

             ๏  การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง   และข้อความ

๕.๒  สาระการเรียนรู้ย่อย

             ๏  การอ่านข้อความ " ใบโบก ใบบัว”

๖.  ชิ้นงาน / หลักฐานร่องรอยแสดงความรู้

      ๖.๑  แบบบันทึกการอ่าน

      ๖.๒  การทำใบงาน

      ๖.๓   แบบบันทึกการประเมินผลงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ๗.  กิจกรรมการเรียนรู้

  ๗.๑    ครูติดแผนภูมิเพลงช้าง ( ท้ายแผน ) บนกระดานดำ  พานักเรียนร้องเพลงและแสดงท่าทางจนคล่อง  จากนั้นนักเรียนร้องและแสดงท่าทางพร้อมกัน 

        ๗.๒   นักเรียนอ่านข้อความในหนังสือเรียน ชุดภาษาพาที  หน้า ๕ พร้อมกัน อ่านทีละคน  ครูแนะนำแก้ไข ข้อผิดพลาดเป็นรายๆ

        ๗.๓   ร่วมกันเล่นเกม " ทายคำด้วยท่าทาง”   วิธีเล่นคือครูกำหนดภาษาท่าไว้ดังนี้

      หู    ใช้ท่าแบฝ่ามือสองข้างแตะที่หู แล้วแบะฝ่ามือออก

      หาง ใช้ท่า  ใช้แขนข้าวขวาแตะก้นแล้วผายมืออกไปข้างหลัง

      งา   ใช้ท่า  กำมือทั้งสองข้างเหลือไว้แต่นิ้วชี้แล้วแตะที่แก้มทั้งสองข้าง   แบะปลายนิ้วชี้ออก 

      งวง  ใช้ท่า   ใช้แขนข้างขวายื่นตรงออกไปข้างหน้าหักฝ่ามือลง

ครูสาธิตการเล่นโดย  ครูพูดประโยค  " ช้างมี ..............” แล้วทำท่าทางไปตามภาษาท่าที่กำหนดไว้  เช่น 

ครู  :   ช้างมี  ......(  ใช้แบฝ่ามือสองข้างแตะที่หู แล้วแบะฝ่ามือออก )             นักเรียน :      ช้างมีหูผลัดเปลี่ยนให้นักเรียนทุกคนออกมาแสดงท่าทางและพูดให้เพื่อนพูดคำแทนท่าทางนั้น

        ๗.๔   นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคำ  ใบโบก  ใบบัว  มีหาง  มีงวง  มีงา  ไม่มีงา

        ๗.๔   นักเรียนทำใบงานที่ ๔ ( ท้ายแผน ) ชุด แจกลูกสะกดคำ  จากนั้นนำส่งครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง

        ๗.๕   นักเรียนทำใบงานที่ ๕ ( ท้ายแผน ) เติมคำให้ตรงกับภาพ   จากนั้นนำส่งครู  ครูเฉลยและตรวจสอบความถูกต้อง

๘. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

      ๑.  เกม " ทายคำด้วยท่าทาง”  

      ๒. รูปภาพ

      ๓. ใบงาน ชุดที่ ๔– ๕

      ๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลงานรายบุคคล

๙.  วัดผลประเมินผล

รายการประเมิน

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล

•  ด้านความรู้ความเข้าใจ

-  การทายคำด้วยท่าทาง

-  การตอบคำถาม

-  การทำใบงาน

-  สำรวจความพร้อม

-  สังเกต

-  ซักถาม

-  ตรวจใบงาน

-  บทอ่าน

-  ใบงาน ชุดที่ ๔ – ๕

-  แบบประเมินผลงานรายบุคคล

• ด้านคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์

-  สังเกตพฤติกรรมขณะร่วม

   กิจกรรม

- แบบประเมินผลงานรายบุคคล

• ด้านทักษะกระบวนการคิด

 การร่วมสนทนา

-  ประเมินการร่วมสนทนา

แบบประเมินผลงานรายบุคคล

๑๐.  เกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผล

๑)   เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายบุคคลมีคะแนน  ๓  ระดับ คือ

                ระดับคุณภาพ  ๓  หมายถึง    ดี              ได้คะแนน     ๒๐ – ๒๔

                ระดับคุณภาพ  ๒  หมายถึง    พอใช้          ได้คะแนน    ๒๓ – ๑๙

                ระดับคุณภาพ  ๑  หมายถึง    ควรปรับปรุง ได้คะแนน        ๑ – ๑๒

      


บทความ
ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 40 ครั้ง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงผักเทียม สพป.อุดรธานี เขต 1

ขอบคุณรูปภาพจาก : เพลงเพื่อนภูผา
FHA CHANEL
#เพลงเพื่อนภูผา#เพลงภาษาพาที#เพลงภาษาไทย ป.1แสดงความคิดเห็น
บทอาขยาน วิชาภาษาไทย ป.1
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 46 ครั้ง
สระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 45 ครั้ง
ใบความรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การ
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 28 ครั้ง
ใบงาน ภาษาไทย
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1
กรวรรณ ไกรพินิจ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
ประสมคำสระเอีย
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 29 ครั้ง
อักษรนำ
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 39 ครั้ง
ใบความรู้เรื่อง พยัญชนะไทย
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
หรรษา สระอา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 41 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกด
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 31 ครั้ง
การอ่านใบโบก ใบบัว
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
วิชาภาษาไทย
บุญญาพร สิงห์โท
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 60 ครั้ง
การอ่านคำสระเอ
พิชชาพร ศรีสิงห์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
รู้จักคำนำเรื่อง บทที่ 2 ภูผา
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 27 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประโยค
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 33 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 47 ครั้ง
ทักษะภาษาด้านการฟัง การดู และการพูด (การอ่าน)
พัฒชรินทร์ บุตรธนู
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 พยัญชน
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 90 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพื่อนรักเพื่อนเล่น เรื่อ
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 32 ครั้ง
ทบทวนสระ วิชาภาษาไทย
ณิชมลกานต์ บุรีภักดี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 41 ครั้ง
สระภาษาไทย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สระโอะลดรู
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 45 ครั้ง
ใบงาน
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
ตัวสะกด มาตราแม่กง
สุภาพร สมบูรณ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
แบบทดสอบพยัญชนะไทย
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 2 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
พยัญชนะที่ผสมสระอะ สระอา
นิสาชล ราชบรรเทา
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 28 ครั้ง
ภาษาพาที ป.1
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
อักษรนำ
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
การละเล่นเด็กไทย
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
พยัญชนะไทย
เพ็ญศิริ สวัสดิชิตัง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 66 ครั้ง
สระอาอีอู
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
ผันวรรณยุกต์พาเพลิน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาป
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 33 ครั้ง
บทความ
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
ภาษาไทย ป. 1
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 49 ครั้ง
นิทาน เศรษฐีกับสาวน้อย
โยธกา เกษรัตน์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
การอ่านสะกดคำ
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
หนังสือคำประสมสระเอีย
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 48 ครั้ง
การอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย
นางเยาวพา สร้อยกุดเรือ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 55 ครั้ง
ใบงานวิชาภาษาไทย
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 53 ครั้ง
ฝึกอ่านประสมสระ อา l พื้นฐานการสะกดคำ l พร้อมเก
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
ลักษณะนาม
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
บทความ แผนการจัดการเรียนรู้ มาตราแม่กง
สุภาพร สมบูรณ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
ปริศนาคำทายพยัญชนะไทย
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 2 ครั้ง
แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน - บทอาขยาน ป.1 | ครูกว
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
บทที่1ใบโบก
พิชชาพร ศรีสิงห์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 29 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
ธงชัย พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 62 ครั้ง
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดที่ ๑
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
สระในภาษาไทย(บทความ)
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
เรียนรู้เรื่องสระอัว
ปัถวี แก้วฤาชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 47 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team