แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                      วิชาภาษาไทย

รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑                                                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ใบโบกใบบัว                                      เวลา  ๑๑ ชั่วโมง

เรื่อง รู้จักคำนำเรื่อง                                                               เวลา  ๑   ชั่วโมง

ใช้สอนวันที่.........................เดือน......................................พ.ศ.................................คาบที่..........................

 สาระที่ ๓ 

การฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้

 

         ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลางท้องถิ่น

ความรู้ (K)

ทักษะ/กระบวนการ (P)

คุณลักษณะ (A)

ท ๓.๑ ป.๑/๑ ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม

-การฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ

-ฝึกทักษะการฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม

-มีมารยาทในการฟัง

-ปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆได้

ท ๓.๑ ป.๑/๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

-หลักการตั้งคำถามและตอบคำถาม

-ฝึกการตั้งคำถามและตอบคำถาม

-สามารถตั้งคำถามและตอบคำถาม

ท ๓.๑ ป.๑/๓ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

-หลักการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก

-ฝึกการพูดความคิดเห็นและความรู้สึก

-มีมารยาทในการพูด

ท ๓.๑ ป.๑/๔ พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์

-การพูดสื่อสาร

-ฝึกพูดสื่อสาร

-มีมารยาทในการพูด

ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

-มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

-ฝึกมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

 

 สาระสำคัญ

ทักษะการฟังเป็นการสร้างประสบการณ์อย่างหนึ่ง   ที่ทำให้มีความรู้จากสิ่งที่ฟัง    สามารถเล่าเรื่องและตอบคำถามจากเรื่องได้ถูกต้อง

 จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. ฟังเรื่อง  "ใบโบก ใบบัว” แล้วตอบคำถามและเล่าเรื่องได้ถูกต้อง

๒. อ่านเรื่องที่เล่าได้ถูกต้อง

 กิจกรรมการเรียนรู้

๑. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ  ช้าง  แล้วโยงไปชื่อเรื่อง "ใบโบก ใบบัว”

 ๒.  ครูร้องเพลงช้างให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียนฝึกร้องตามพร้อมปรบมือเป็นจังหวะหลายๆเที่ยว

๓. ครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพในบทเรียน  ดังนี้

               -นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภาพโดยตอบคำถามว่าเคยเห็นหรือไม่มีลักษณะอย่างไร 

-นักเรียนดูภาพในบทเรียน  ในช่วง  "รู้จักคำ  นำความเรื่อง”  เช่น  ภาพตา งา  ขา  หาง  ภาพช้าง  ใบโบก ใบบัว 

   ๔. นักเรียนและครูอ่านเรื่องหรือเล่าเรื่อง  "ใบโบก ใบบัว” จากบทเรียนโดยเน้นมารยาทในการฟัง  โดยนักเรียนตอบคำถามปากเปล่าดังนี้

-เรื่องนี้มีตัวละครกี่ตัว

- ช้างในเรื่องมีชื่อว่าอย่างไร  มีอะไรที่ต่างกัน

- ช้างใบโบกมีสีอะไรและใบบัวมีสีอะไร

-ในภาพช้างมีกิริยาอย่างไร     

     .  นักเรียนทุกคนฝึกอ่านจากภาพจากบัตรความรู้  "รู้จักคำ  นำความเรื่อง”  ตามครูพร้อมกันว่าอ่านอย่างไร  จนคล่อง

๖. นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องที่ฟัง ถ้าเล่าไม่ได้ครูถามนำให้นักเรียนตอบ

๗. ครูเขียนคำบนกระดานให้นักเรียนฝึกอ่านคำ  จนคล่อง  (  ให้ปิดหนังสือเรียน)

๘.  นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยสุ่มให้นักเรียนอ่านคำจากเรื่องกเรียนทำบัตรกิจกรรม 

๙.  มอบหมายให้นักเรียนไปฝึกอ่านคำจากหนังสือภาษาพาทีในช่วง "รู้จักคำ  นำเรื่อง”  เป็นการบ้าน

สื่อ /  แหล่งเรียนรู้

ลำดับที่

รายการสื่อ

กิจกรรมที่ใช้

แหล่งที่ได้มา

๑.

เพลงช้าง

เพิ่มเติมความชัดเจนในเนื้อหา

ครูจัดเตรียม

๒.

หนังสือเรียน  ชุด ภาษาพาที  ชั้น ป.๑

นักเรียนดูภาพและฝึกอ่าน

ครูจัดหา

๓.

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม และผลงานระหว่างเรียน

สังเกตพฤติกรรม และผลงานระหว่างเรียน

ครูจัดทำ

การวัดผลประเมินผล

กิจกรรม-พฤติกรรมที่ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ใน

การประเมิน

วิธีการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

๑. สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินพฤติกรรม

สังเกตรายบุคคล

ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป

๒. ประเมินพฤติกรรมและผลงานระหว่างเรียน

 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม และผลงานระหว่างเรียน

สังเกตพฤติกรรม และผลงานระหว่างเรียน

ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป

 กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………………………………ผู้ประเมิน

            


บทความ
ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 55 ครั้ง

ช่องของ ครูธัญญรัตน์ สีหาวงค์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาสะอาด สพป.อุดรธานี เขต 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชาภาษาไทย

รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ใบโบกใบบัว เวลา ๑๑ ชั่วโมง

เรื่อง รู้จักคำนำเรื่อง เวลา ๑ ชั่วโมงแสดงความคิดเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องรู้จักคำนำเรื่อง
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 31 ครั้ง
อักษรนำ
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 39 ครั้ง
วิชาภาษาไทย
บุญญาพร สิงห์โท
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 60 ครั้ง
ใบงาน
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
สระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 45 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประโยค
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 33 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สระโอะลดรู
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 45 ครั้ง
การอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย
นางเยาวพา สร้อยกุดเรือ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 55 ครั้ง
บทความ
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 55 ครั้ง
มาตราตัวสะกด
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 44 ครั้ง
เรียนรู้เรื่องสระอัว
ปัถวี แก้วฤาชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 47 ครั้ง
นิทาน เศรษฐีกับสาวน้อย
โยธกา เกษรัตน์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
การอ่านคำสระเอ
พิชชาพร ศรีสิงห์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพื่อนรักเพื่อนเล่น
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 53 ครั้ง
หรรษา สระอา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 41 ครั้ง
โรงเรียนลูกช้าง
เมขลา บุญสงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
ผันวรรณยุกต์พาเพลิน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาป
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 33 ครั้ง
บทอาขยาน
สุริยง น้อยกัลยา
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
ร้องเล่นแสนสนุก
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
การเขียนตัวอักษร ก-ฮ
กรวรรณ ไกรพินิจ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
เพลง มนต์เพลงแม่กง
นันทนา แสนอุบล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
อักษรนำ
สุภาพร สมบูรณ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
บทความ
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกด
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 31 ครั้ง
เพลงก เอ๋ย ก ไก่แบบดั้งเดิม
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 2 ครั้ง
ใบโบกใบบัว เนื้อเรื่อง
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 47 ครั้ง
สระภาษาไทย สระเอีย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
ประสมคำสระเอีย
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 29 ครั้ง
ภาษาไทย ป. 1
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 49 ครั้ง
ใบงานวิชาภาษาไทย
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 53 ครั้ง
สระอาอีอู
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดที่ ๑
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
ใบความรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การ
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 28 ครั้ง
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1
กรวรรณ ไกรพินิจ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
ฝึกอ่านประสมสระ อา l พื้นฐานการสะกดคำ l พร้อมเก
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
บทที่๑ ใบโบก ใบบัว
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 45 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
ธงชัย พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 62 ครั้ง
ตัวสะกด มาตราแม่กง
สุภาพร สมบูรณ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
บทความ
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
หนังสือคำประสมสระเอีย
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 48 ครั้ง
มาตราตัวสะกดแม่กง
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 72 ครั้ง
การอ่านสะกดคำ
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
การอ่านใบโบก ใบบัว
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
พยัญชนะในภาษาไทย วิชาภาษาไทย
พัฒชรินทร์ บุตรธนู
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
บทอาขยาน วิชาภาษาไทย ป.1
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 46 ครั้ง
แผนการสอนสระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
ทักษะภาษาด้านการฟัง การดู และการพูด (การอ่าน)
พัฒชรินทร์ บุตรธนู
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
มาตรา ก กา - ภาษาไทย ป.1
รัชนีกร คุณาพันธ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
การละเล่นเด็กไทย
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team