แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

บทที่ ๗ มาตราตัวสะกดตรงมาตรา เวลา ๙ ชั่วโมง

เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กง เวลา ๒ ชั่วโมง

ผู้สอนนางสาวเดือนแรม จิตวิขาม วันที่ ......................................

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๑.๑

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

มาตรฐาน ท ๒.๑

ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ท ๔.๑

เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๑/๒

บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

ท ๑.๑ ป.๑/๘

การมีมารยาทในการอ่าน

ท ๒.๑ ป.๑/๓

มีมารยาทในการเขียน

ท ๔.๑ ป.๑/๑

เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ

ท ๔.๑ ป.๑/๓

เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ

สาระสำคัญ

มาตราตัวสะกดแม่กง เป็นคำที่สะกดด้วย ง อ่านออกเสียง ง ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องรู้เพื่อที่สามารถอ่านออกเสียงคำและเขียนคำที่มีตัวสะกดแม่กกได้ และช่วยเพิ่มทักษะการอ่านและการเขียนให้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อเรียนจบนักเรียนสามารถ

๑. บอกคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กงได้

๒. นำคำมาตราตัวสะกดแม่กงแต่งประโยคได้

๓. อ่านออกเสียงคำมาตราตัวสะกดแม่กงได้

๔. มีมารยาทในการอ่านและการเขียน

 

 

 

สาระการเรียนรู้

๑. มาตราตัวสะกดแม่กง มีตัวสะกด คือ ง อ่านออกเสียง ง

ชิ้นงาน / หลักฐานร่องรอยแสดงความรู้

๑. สมุด

๒. แบบฝึกการอ่านแม่กง

๓. แบบทดสอบก่อนเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ ๑

ขั้นนำเข้าสู่บททเรียน

๑. ครูถามนักเรียนว่าในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนเรียนเรื่องอะไร พร้อมยกตัวอย่างคำมาตราตัวสะกดแม่กบ คนละ ๑ คำ

๒. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน ๑๕ ข้อ

๓. ครูบอกนักเรียนว่าจะสอนเรื่องอะไร พร้อมบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนฟัง

 

ขั้นสอน

๔. ครูนำเสนอคำจำนวน ๔ คำ (ลุง ปลิง แตงโม อึ่งอ่าง) โดยใช้สื่อบัตรคำ ให้นักเรียนสังเกตคำ แล้วครูถามนักเรียนว่าคำเหล่านี้มีอะไรเป็นตัวสะกด (ตอบ ง เป็นตัวสะกด)

๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า คำที่ครูยกตัวอย่างเป็นคำในมาตราตัวสะกดแม่กง อ่านออกเสียง ง

๖. ครูและนักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างคำมาตราตัวสะกดแม่กง ๑๐-๒๐ คำพร้อมให้นักเรียนเขียนลงในสมุด

๗. ครูนำเสนอคำมาตราตัวสะกดแม่กง จำนวน ๒๐ คำบนกระดาน จากนั้นพานักเรียนฝึกอ่านคำ

๘. ครูแจกใบงานให้นักเรียนทำ (ใบงานเติมคำมาตราตัวสะกดแม่กง ให้สอดคล้องกับภาพ)

๙. ในขณะที่นักเรียนทำใบงานครูเรียกนักเรียนไปอ่านคำมาตราตัวสะกดแม่กงเป็นรายบุคคล

๑๐. ครูให้การบ้านนักเรียนไปแต่งประโยคในมาตราแม่กง จำนวน ๕-๑๐ ข้อ

 

ขั้นสรุป

๑๑. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างคำในมาตราตัวสะกดแม่กงพร้อมกัน

 

ชั่วโมงที่ ๒

ขั้นนำเข้าสู่บททเรียน

๑. ครูถามนักเรียนว่าในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนเรียนเรื่องอะไร พร้อมยกตัวอย่างคำมาตราตัวสะกดแม่กง คนละ ๑ คำ

๒. ครูบอกนักเรียนว่าจะสอนเรื่องอะไร พร้อมบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนฟัง

ขั้นสอน

๓. ครูนำเสนอคำมาตราตัวสะกดแม่กง จำนวน ๒๐ คำบนกระดาน (คำเดิมในชั่วโมงที่แล้ว) จากนั้นพานักเรียนฝึกอ่านคำ ๑-๒ รอบ

๔. ครูแจกใบงานให้นักเรียนทำ (ใบงานเขียนคำมาตราตัวสะกดแม่กงจำนวน ๘ คำ)

๕. ในขณะที่นักเรียนทำใบงานครูเรียกนักเรียนไปอ่านคำมาตราตัวสะกดแม่กงเป็นรายบุคคล (คนที่ยังไม่อ่านในชั่วโมงที่แล้ว)

๖. ครูให้การบ้านนักเรียนไปแต่งประโยคในมาตราแม่กง จำนวน ๕-๑๐ ข้อ

 

ขั้นสรุป

๗. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างคำในมาตราตัวสะกดแม่กงพร้อมกัน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

๑. แบบฝึกอ่านคำมาตราตัวสะกดแม่กง

๒. แบบทดสอบก่อนเรียน

๓. ใบงาน

๔. สมุดวิชาภาษาไทย

 


แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกด
ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 31 ครั้ง

ช่องของ ครูเดือนแรม จิตวิขาม

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดที่ ๑
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
อักษรนำ
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 39 ครั้ง
ใบความรู้เรื่อง พยัญชนะไทย
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สระโอะลดรู
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 45 ครั้ง
โรงเรียนลูกช้าง
เมขลา บุญสงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
ภาษาพาที ป.1
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
การเขียนตัวอักษร ก-ฮ
กรวรรณ ไกรพินิจ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
ตัวสะกด มาตราแม่กง
สุภาพร สมบูรณ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
ใบโบกใบบัว E-Book
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 41 ครั้ง
การละเล่นเด็กไทย
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
ใบงาน
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกด
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 31 ครั้ง
บทความ แผนการจัดการเรียนรู้ มาตราแม่กง
สุภาพร สมบูรณ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพื่อนรักเพื่อนเล่น เรื่อ
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 32 ครั้ง
บทความ
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องรู้จักคำนำเรื่อง
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 31 ครั้ง
บทความ
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 55 ครั้ง
ฝึกอ่านประสมสระ อา l พื้นฐานการสะกดคำ l พร้อมเก
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
พยัญชนะไทย
เพ็ญศิริ สวัสดิชิตัง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 66 ครั้ง
สระในภาษาไทย(บทความ)
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
การอ่านสะกดคำ
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
สระเอีย
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง
มาตราตัวสะกด
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 44 ครั้ง
ปริศนาคำทายพยัญชนะไทย
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 2 ครั้ง
บทอาขยาน
สุริยง น้อยกัลยา
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
คำสระอา
พิชชาพร ศรีสิงห์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
เรียนรู้สระในภาษาไทย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
ลักษณะนาม
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
หรรษา สระอา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 41 ครั้ง
สระอาอีอู
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
บทอาขยาน วิชาภาษาไทย ป.1
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 46 ครั้ง
แผนการสอนสระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
ร้องเล่นแสนสนุก
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
ใบโบกใบบัว เนื้อเรื่อง
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 47 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 พยัญชน
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 90 ครั้ง
สระในภาษาไทย
กรแก้ว นาคเจริญ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 54 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพื่อนรักเพื่อนเล่น
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 53 ครั้ง
สระภาษาไทย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง
รู้จักคำนำเรื่อง บทที่ 2 ภูผา
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 27 ครั้ง
สระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 45 ครั้ง
ใบความรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การ
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 28 ครั้ง
บทที่1ใบโบก
พิชชาพร ศรีสิงห์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 29 ครั้ง
มาตราตัวสะกดแม่กง
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 72 ครั้ง
แบบฝึกหัด
อรวรรณ นิ้วทอง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 39 ครั้ง
อักษรนำ
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
ประสมคำสระเอีย
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 29 ครั้ง
เพลงก เอ๋ย ก ไก่แบบดั้งเดิม
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 2 ครั้ง
วิชาภาษาไทย
บุญญาพร สิงห์โท
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 60 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประโยค
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 33 ครั้ง
การอ่านใบโบก ใบบัว
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team