แบบทดสอบ
- - เปิดดู 30 ครั้ง

ช่องของ ครูwimonrat 5554

โรงเรียนโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1

1 X 1 = 1 2 X 1 = 2 3 X 1 = 3 4 X 1 = 4
1 X 2 = 2 2 X 2 = 4 3 X 2 = 6 4 X 2 = 8
1 X 3 = 4 2 X 3 = 6 3 X 3 = 9 4 X 3 = 12
1 X 4 = 4 2 X 4 = 8 3 X 4 = 12 4 X 4 = 16
1 X 5 = 5 2 X 5 = 10 3 X 5 = 15 4 X 5 = 20
1 X 6 = 6 2 X 6 = 12 3 X 6 = 18 4 X 6 = 24
1 X 7 = 7 2 X 7 = 14 3 X 7 = 21 4 X 7 = 28
1 X 8 = 8 2 X 8 = 16 3 X 8 = 24 4 X 8 = 32
1 X 9 = 9 2 X 9 = 18 3 X 9 = 27 4 X 9 = 36
1 X 10 = 10 2 X 10 = 20 3 X 10 = 30 4 X 10 = 40
1 X 11 = 11 2 X 11 = 22 3 X 11 = 33 4 X 11 = 44
1 X 12 = 12 2 X 12 = 24 3 X 12 = 36 4 X 12 = 48แสดงความคิดเห็น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชาวิทยากา
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 62 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ A-Z
กฤษณา กองสมบัติ
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
ชนิดของคำ
เสาวลักษณ์ ศรีสุนาครัว
-... -
เปิดดู 48 ครั้ง
ใบงานวิชาวิทยาการคำนวณ
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
จากกูเก้นไดร
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 44 ครั้ง
การเเสดง mvละครเพลง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว
อาทิตย์ ลีบาง
-... -
เปิดดู 45 ครั้ง
ชื่อสัตว์น่ารู้
หทัย สมมี
-... -
เปิดดู 40 ครั้ง
แบบทดสอบ
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 30 ครั้ง
การใช้ verb to be
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 29 ครั้ง
ประเมินครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน[ Thank you พ
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 33 ครั้ง
โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์
-... -
เปิดดู 50 ครั้ง
เขียนบทความ
กันยกร เขมะสัจจกุล
-... -
เปิดดู 41 ครั้ง
การพัฒนาภาษาอังกฤษ
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 29 ครั้ง
คำควบกล้ำ ป.3
เตือนใจ อุปลี
-... -
เปิดดู 57 ครั้ง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วราภรณ์ กัปโก
-... -
เปิดดู 42 ครั้ง
ประเมินครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน[ Thank you พ
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 27 ครั้ง
ยาเสพติด
สุดใจ วิบูลย์กุล
-... -
เปิดดู 50 ครั้ง
โครงการพัฒนาการอ่านการเขียน[โรงเรียนบ้านหนองบัว
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 53 ครั้ง
ความปลอดภัยในชีวิต
ประธาน โชยรัมย์
-... -
เปิดดู 65 ครั้ง
ใบความรู้วิชาวิทยาการคำนวณ
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 53 ครั้ง
คำพ้อง ป.3
เตือนใจ อุปลี
-... -
เปิดดู 57 ครั้ง
ภาษาไทย
อัญชลี ทองสมบัติ
-... -
เปิดดู 35 ครั้ง
รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
พิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์
-... -
เปิดดู 43 ครั้ง
การพัฒนาการอ่านครูป.1
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 42 ครั้ง
บทความ
ชิตชัย โคตกะพี้
-... -
เปิดดู 37 ครั้ง
คอมพิวเตอร์
นิภาพร กองสอน
-... -
เปิดดู 56 ครั้ง
แบบทดสอบ พละ ป.5
อภิชาติ สาคร
-... -
เปิดดู 37 ครั้ง

อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 36 ครั้ง
เพลงปฐมวัย
นุตติยา อาษานอก
-... -
เปิดดู 38 ครั้ง
การใช้ verb to be
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 34 ครั้ง
ไทย
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
อาหารและสารอาหาร
คมสัน โพธิ์ทอง
-... -
เปิดดู 51 ครั้ง
การเรียนการสอนวิชา วิทยาการคำนวณ
อนงค์ศรี สมบัติมี
-... -
เปิดดู 25 ครั้ง
เยี่ยมชม Obec content center โรงเรียนบ้านหนองบั
อาทิตย์ ลีบาง
-... -
เปิดดู 46 ครั้ง
a-z
อภิชาติ สาคร
-... -
เปิดดู 34 ครั้ง
รู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศจากyoutube
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 40 ครั้ง
ใบงานวิทยาศาสตร์
ศิริลักษณ์ สีหามาตย์
-... -
เปิดดู 64 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ Embed Code
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 30 ครั้ง
ประโยคหรรษา
สุริตา ศรีศักดิ์ดี
-... -
เปิดดู 55 ครั้ง
บทความ
อลงกรณ์ มโนสัมฤทธิ์
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
พุทธประวัคิ
จีรสุดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 31 ครั้ง
แผนสอง
ชิตชัย โคตกะพี้
-... -
เปิดดู 35 ครั้ง
บทความ
ดารารัตน์ หอมทรัพย์
-... -
เปิดดู 31 ครั้ง
ติดตามนโยบาย 15+1
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 51 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (คลิปการสอน
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 39 ครั้ง
สูตรคูณหรรษา
วิไลวรรณ ุสุระวนิชกุล
-... -
เปิดดู 35 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team