แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

รายวิชาคณิตศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000   เวลาเรียน 15 ชั่วโมง

เรื่องการอ่าน การเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000            เวลาเรียน  1 ชั่วโมง

     แต่ไม่เกิน 10,000,0000

สอนวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .........              ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

................................................................................................................................................................

มาตรฐานการเรียนรู้ 

    มาตรฐาน ค 1.1  : เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และการนำไปใช้


ตัวชี้วัด 

        ค 1.1 ป.4/1  :อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000


สาระสำคัญ  

หลักเลขประกอบหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน และหลักล้าน โดยแต่ละหลักจะมีค่าประจำหลักเป็น 1, 10, 100, 1000, 10,000 100,000 และ 1,000,000 ตามลำดับ ทำให้เลขโดดที่อยู่หลักต่างกันของจำนวนนับมีค่าต่างกัน ยกเว้น 0 อยู่ในหลักใดก็ยังมีค่าเท่ากับ 0


จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ได้ (K)

2.เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ได้ถูกต้อง (P)

3.อ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ได้ถูกต้อง

4.นำความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ (A)


สาระการเรียนรู้

      การอ่าน การเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000


ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

1.ความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

2.ความสามารถในการแก้ปัญหา


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.มีวินัย

2.ใฝ่เรียนรู้

3.มุ่งมั่นในการทำงาน


กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับหลักลูกคิดแต่ละหลัก โดยครูสาธิตการใช้ลูกคิดหน้าชั้นเรียน แล้วตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ ดังนี้
ครูถามนักเรียนว่า

-หลักลูกคิดด้านขาวมือสุดใช้แทนจำนวนในหลักใด (หลักหน่วย)

-หลักลูกคิดถัดจากหลักหน่วยไปทางซ้ายมือใช้แทนจำนวนในหลักใด (หลักสิบ)

-หลักลูกคิดถัดจากหลักสิบไปทางซ้ายมือใช้แทนจำนวนในหลักใด (หลักร้อย)

-หลักลูกคิดถัดจากหลักร้อยไปทางซ้ายมือใช้แทนจำนวนในหลักใด (หลักพัน)

-หลักลูกคิดถัดจากหลักพันไปทางซ้ายมือใช้แทนจำนวนในหลักใด (หลักหมื่น)

-หลักลูกคิดถัดจากหลักหมื่นไปทางซ้ายมือใช้แทนจำนวนในหลักใด (หลักแสน)

2.ครูขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน ออกมาหยิบลูกคิดใส่ในหลักลูกคิด แสดงจำนวนนับมากกว่า 100,000 ตามความต้องการของนักเรียน แล้วนักเรียนทั้งชั้นอ่านตัวเลขที่แทนด้วยหลักลูกคิดนั้น

3.ครูนำลูกคิดใส่ในหลักลูกแสดงจำนวนนับ 543,052 ดังรูป
ครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบดังนี้

-หลักแสนลูกคิดจำนวนกี่ลูก และแสดงจำนวนใด (5 ลูก แสดงจำนวน 500,000)

-หลักหมื่นมีลูกคิดจำนวนกี่ลูก และแสดงจำนวนใด (4 ลูก แสดงจำนวน 4,000)

-หลักพันมีลูกคิดจำนวนกี่ลูก และแสดงจำนวนใด (3 ลูก แสดงจำนวน 3,000)

-หลักร้อยมีลูกคิดจำนวนกี่ลูก และแสดงจำนวนใด (0 ลูก แสดงจำนวน 0)

-หลักสิบมีลูกคิดจำนวนกี่ลูก และแสดงจำนวนใด (5 ลูก แสดงจำนวน 50)

-หลักหน่วยมีลูกคิดจำนวนกี่ลูก และแสดงจำนวนใด (2 ลูก แสดงจำนวน 2)

-หลักลูกคิดแสดงจำนวนใด อ่านว่า อย่างไร (543,052 อ่านว่า ห้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าสิบสอง)

ขั้นสอน

4.ครูแจกบัตรภาพหลักลูกคิดให้นักเรียนกลุ่มละ 4 ใบให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนจำนวนแทนลูกคิดลงในบัตรภาพให้สอดคล้องกับภาพที่กำหนดให้250,119

539,4611,153,211
1,204,623


นักเรียนช่วยกันเขียนตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน ดังนี้

250,119๒๕๐,๑๑๙สองแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยสิบเก้า

539,461๕๓๙,๔๖๑ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ด

1,153,211


แผนสอง
- - เปิดดู 35 ครั้ง

ช่องของ ครูชิตชัย โคตกะพี้

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
การพัฒนาภาษาอังกฤษ
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 29 ครั้ง
การใช้ verb to be
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 34 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (คลิปการสอน
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 39 ครั้ง
ภาษาไทย
อัญชลี ทองสมบัติ
-... -
เปิดดู 35 ครั้ง
a-z
อภิชาติ สาคร
-... -
เปิดดู 34 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชาวิทยากา
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 62 ครั้ง
โครงการพัฒนาการอ่านการเขียน[โรงเรียนบ้านหนองบัว
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 53 ครั้ง
ประโยคหรรษา
สุริตา ศรีศักดิ์ดี
-... -
เปิดดู 55 ครั้ง
คำควบกล้ำ ป.3
เตือนใจ อุปลี
-... -
เปิดดู 57 ครั้ง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วราภรณ์ กัปโก
-... -
เปิดดู 42 ครั้ง
ชื่อสัตว์น่ารู้
หทัย สมมี
-... -
เปิดดู 40 ครั้ง
แบบทดสอบ พละ ป.5
อภิชาติ สาคร
-... -
เปิดดู 37 ครั้ง
คอมพิวเตอร์
นิภาพร กองสอน
-... -
เปิดดู 56 ครั้ง
จากกูเก้นไดร
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 44 ครั้ง
ติดตามนโยบาย 15+1
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 51 ครั้ง
ยาเสพติด
สุดใจ วิบูลย์กุล
-... -
เปิดดู 50 ครั้ง
ใบความรู้วิชาวิทยาการคำนวณ
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 53 ครั้ง
การพัฒนาการอ่านครูป.1
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 42 ครั้ง
เยี่ยมชม Obec content center โรงเรียนบ้านหนองบั
อาทิตย์ ลีบาง
-... -
เปิดดู 46 ครั้ง
รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
พิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์
-... -
เปิดดู 43 ครั้ง
เพลงปฐมวัย
นุตติยา อาษานอก
-... -
เปิดดู 38 ครั้ง
การเเสดง mvละครเพลง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว
อาทิตย์ ลีบาง
-... -
เปิดดู 45 ครั้ง
เขียนบทความ
กันยกร เขมะสัจจกุล
-... -
เปิดดู 41 ครั้ง
การใช้ verb to be
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 29 ครั้ง
บทความ
ดารารัตน์ หอมทรัพย์
-... -
เปิดดู 31 ครั้ง
รู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศจากyoutube
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 40 ครั้ง
โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์
-... -
เปิดดู 50 ครั้ง
พุทธประวัคิ
จีรสุดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 31 ครั้ง
ใบงานวิทยาศาสตร์
ศิริลักษณ์ สีหามาตย์
-... -
เปิดดู 64 ครั้ง
สูตรคูณหรรษา
วิไลวรรณ ุสุระวนิชกุล
-... -
เปิดดู 35 ครั้ง
ใบงานวิชาวิทยาการคำนวณ
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
ชนิดของคำ
เสาวลักษณ์ ศรีสุนาครัว
-... -
เปิดดู 48 ครั้ง
การเรียนการสอนวิชา วิทยาการคำนวณ
อนงค์ศรี สมบัติมี
-... -
เปิดดู 25 ครั้ง
ประเมินครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน[ Thank you พ
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 27 ครั้ง
คำพ้อง ป.3
เตือนใจ อุปลี
-... -
เปิดดู 57 ครั้ง
ความปลอดภัยในชีวิต
ประธาน โชยรัมย์
-... -
เปิดดู 65 ครั้ง
ไทย
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
บทความ
อลงกรณ์ มโนสัมฤทธิ์
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
อาหารและสารอาหาร
คมสัน โพธิ์ทอง
-... -
เปิดดู 51 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ A-Z
กฤษณา กองสมบัติ
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
แผนสอง
ชิตชัย โคตกะพี้
-... -
เปิดดู 35 ครั้ง
บทความ
ชิตชัย โคตกะพี้
-... -
เปิดดู 37 ครั้ง
แบบทดสอบ
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 30 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ Embed Code
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 30 ครั้ง
ประเมินครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน[ Thank you พ
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 33 ครั้ง

อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 36 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team