ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1

กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จำนวน 10 ข้อ

ให้กาเครื่องหมาย û ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

1.ข้อใดหมายถึงกระบวนการย่อยอาหาร

ก.การแปรสภาพของอาหาร

ข.การทำให้อาหารมีขนาดเล็กลง

ค.การทำให้อาหารกลายเป็นสารอาหาร

ง.การที่อาหารเคลื่อนที่ผ่านหลอดอาหาร

2.ถ้าระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติ จะเกิดผลอย่างไร

ก.ร่างกายไม่ขับถ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ข.หัวใจไม่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย

ค.สมองขาดแก๊สออกซิเจน

ง.ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

3.ร่างกายขับถ่ายกากอาหารออกมาทางใด

ก.ลำไส้ใหญ่ ข. ทวารหนัก

ค. ทวารเบา ง. ผิวหนัง

4.ข้อใดไม่ใช่ของเสียที่ถูกขับออกจากร่างกาย

ก.ปัสสาวะ ข. อุจจาระ

ค. น้ำตา ง. เหงื่อ

5."ดูดซึมน้ำและเกลือแร่ออกจากกากอาหาร และขับถ่ายของเสียในรูปของแข็ง จากข้อความข้างต้น เป็นการทำงานของอวัยวะในข้อใด

ก.ลำไส้เล็ก ข. ลำไส้ใหญ่

ค.กระเพาะอาหาร ง. กระเพาะปัสสาวะ

6.ถ้ามีอาการท้องผูกควรทำอย่างไร เพราะเหตุใด

ก.พักผ่อนให้เพียงพอ เพราะขณะหลับกระเพาะอาหารจะทำงานได้ดี

ข.ออกกำลังกาย เพราะทำให้ลำไส้มีการบีบรัดตัวอย่างรวดเร็ว

ค.กินผักและผลไม้ เพราะมีเส้นใยที่ช่วยในการขับถ่าย

ง.กินยาระบาย เพราะทำให้อุจจาระเหลว และขับถ่ายได้ง่าย

7.ถ้าเป็นโรคนิ่ว จะมีผลต่อการทำงานของระบบในข้อใด

ก.ระบบย่อยอาหาร ข. ระบบขับถ่ายเหงื่อ

ค.ระบบขับถ่ายอุจจาระ ง. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ

 

8.ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเพศของเพศหญิง

ก.เสียงแตก

ข.มีประจำเดือน

ค.น้ำหนักเพิ่มขึ้น

ง.รูปร่างสูงใหญ่ขึ้น

9.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กในวัยรุ่น

ก.เด็กชายมีร่างกายแข็งแรงกว่าเด็กหญิง

ข.เด็กชายมีหน้าอกใหญ่กว่าเด็กหญิง

ค.เด็กหญิงเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กชาย

ง.เด็กหญิงมีเสียงเล็กแหลมกว่าเด็กชาย

10.ใครดูแลสุขอนามัยทางเพศได้ดีที่สุด

ก.โต้งใส่กางเกงในที่เปียกชื้น

ข.ตุ้ยล้างอวัยวะเพศวันละครั้ง

ค.ติ๊กใช้สบู่ล้างอวัยวะเพศหลายๆ รอบ

ง.แต้วซับอวัยวะเพศให้แห้งด้วยทิชชูหลังล้างอวัยวะเพศ

1.

ค.

2.

ง.

3.

ข.

4.

ค.

5.

ข.

6.

ค.

7.

ง.

8.

ข.

9.

ข.

10.

ง.แบบทดสอบ พละ ป.5
- - เปิดดู 37 ครั้ง

ช่องของ ครูอภิชาติ สาคร

โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
แผนสอง
ชิตชัย โคตกะพี้
-... -
เปิดดู 35 ครั้ง
การพัฒนาภาษาอังกฤษ
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 29 ครั้ง
a-z
อภิชาติ สาคร
-... -
เปิดดู 34 ครั้ง
ภาษาไทย
อัญชลี ทองสมบัติ
-... -
เปิดดู 35 ครั้ง
ชนิดของคำ
เสาวลักษณ์ ศรีสุนาครัว
-... -
เปิดดู 48 ครั้ง
โครงการพัฒนาการอ่านการเขียน[โรงเรียนบ้านหนองบัว
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 53 ครั้ง
เพลงปฐมวัย
นุตติยา อาษานอก
-... -
เปิดดู 38 ครั้ง

อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 36 ครั้ง
สูตรคูณหรรษา
วิไลวรรณ ุสุระวนิชกุล
-... -
เปิดดู 35 ครั้ง
ติดตามนโยบาย 15+1
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 51 ครั้ง
ประโยคหรรษา
สุริตา ศรีศักดิ์ดี
-... -
เปิดดู 55 ครั้ง
คำพ้อง ป.3
เตือนใจ อุปลี
-... -
เปิดดู 57 ครั้ง
ใบงานวิชาวิทยาการคำนวณ
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
เยี่ยมชม Obec content center โรงเรียนบ้านหนองบั
อาทิตย์ ลีบาง
-... -
เปิดดู 46 ครั้ง
การเรียนการสอนวิชา วิทยาการคำนวณ
อนงค์ศรี สมบัติมี
-... -
เปิดดู 25 ครั้ง
แบบทดสอบ พละ ป.5
อภิชาติ สาคร
-... -
เปิดดู 37 ครั้ง
การพัฒนาการอ่านครูป.1
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 42 ครั้ง
คอมพิวเตอร์
นิภาพร กองสอน
-... -
เปิดดู 56 ครั้ง
แบบทดสอบ
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 30 ครั้ง
รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
พิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์
-... -
เปิดดู 43 ครั้ง
ประเมินครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน[ Thank you พ
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 33 ครั้ง
บทความ
ดารารัตน์ หอมทรัพย์
-... -
เปิดดู 31 ครั้ง
พุทธประวัคิ
จีรสุดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 31 ครั้ง
ใบงานวิทยาศาสตร์
ศิริลักษณ์ สีหามาตย์
-... -
เปิดดู 64 ครั้ง
ไทย
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ Embed Code
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 30 ครั้ง
การเเสดง mvละครเพลง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว
อาทิตย์ ลีบาง
-... -
เปิดดู 45 ครั้ง
คำควบกล้ำ ป.3
เตือนใจ อุปลี
-... -
เปิดดู 57 ครั้ง
ชื่อสัตว์น่ารู้
หทัย สมมี
-... -
เปิดดู 40 ครั้ง
ประเมินครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน[ Thank you พ
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 27 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ A-Z
กฤษณา กองสมบัติ
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วราภรณ์ กัปโก
-... -
เปิดดู 42 ครั้ง
รู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศจากyoutube
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 40 ครั้ง
จากกูเก้นไดร
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 44 ครั้ง
โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์
-... -
เปิดดู 50 ครั้ง
บทความ
อลงกรณ์ มโนสัมฤทธิ์
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
ใบความรู้วิชาวิทยาการคำนวณ
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 53 ครั้ง
อาหารและสารอาหาร
คมสัน โพธิ์ทอง
-... -
เปิดดู 51 ครั้ง
ความปลอดภัยในชีวิต
ประธาน โชยรัมย์
-... -
เปิดดู 65 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชาวิทยากา
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 62 ครั้ง
ยาเสพติด
สุดใจ วิบูลย์กุล
-... -
เปิดดู 50 ครั้ง
เขียนบทความ
กันยกร เขมะสัจจกุล
-... -
เปิดดู 41 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (คลิปการสอน
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 39 ครั้ง
การใช้ verb to be
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 34 ครั้ง
การใช้ verb to be
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 29 ครั้ง
บทความ
ชิตชัย โคตกะพี้
-... -
เปิดดู 37 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team