หัวข้อ                                  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน

อำเภอผาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 2

อาจารย์ที่ปรึกษา               ผศ.ดร. ทวี  วาจาสัตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม        ดร. ศิริชัย  วงศ์พุฒ

ชื่อนักศึกษา                       นางสาวดารารัตน์  หอมทรัพย์

หลักสูตร                            ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริการการศึกษา)

 

 


บทคัดย่อ

 

การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน อำเภอผาขาว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จำแนกตามเพศและตำแหน่ง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้างใน อำเภอผาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 2 จำนวน 166 คน  สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลคือ การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation) สถิติทดสอบค่าที (T-test)และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way Analysis of Variance:F-test)

ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนในอำเภอผาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  2โดยรวม อยู่ในระดับมากทั้ง  5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความมีน้ำใจ ด้านความขยัน และด้านความประหยัด

การทดสอบสมมติฐาน  ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในอำเภอผาขาวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  2จำแนกตามเพศ โดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05จำแนกตามตำแหน่ง โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและส่งเสริมด้านความประหยัดเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

Title                              Teachers' Opinions Toward the Development of Moral Ethics of Students in     

                                      Pha Khao District,  Loei Primary Educational  Service Area Office 2                              

Advisor                      Assist.professor Dr.   Tawee wachasat

Co-Advisor              Dr.Sirichai  Wongphut

Name                         Miss. Dararat  Hormsap

Degree                       Master of Education Program in Educational Administration

 

 


Abstract

               A studying in the teachers’opinions toward the development of  moral and ethics of students in Pha Khao District, Loei Primary Educational Service Area office 2 was aimed at studying the level of teachers' opinions toward the development of  moral and ethics of students. And to compare the level of teachers' opinions toward the development of  moral and ethics of students. Classified by gender and position. The sample consisted of Teachers, Government Employees and Contract Teacher. The data were analyzed by using Percentage, Mean, Standard Deviation, T-test, and One-Way Analysis of Variance (F-test)

The research found that Levels of teachers’opinions toward the development of  moral and ethics of students in Pha Khao District, Loei Primary Educational Service Area office 2, were in the high level in almost 5 which is disciplinary and follow by loyalty, generously, economize and diligent

Hypothesis testing,The results of the comparative on gender by T-test showed that there was no statistically significant difference at the level of 0.05,  comparative on position  by F-test was not significantly different at 0.05 level.

               The finding on how to promote the diligent should  be support especially on moral. For students to live with save, Amidst changing societies and economies.

 บทความ
- - เปิดดู 31 ครั้ง

ช่องของ ครูดารารัตน์ หอมทรัพย์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
ประโยคหรรษา
สุริตา ศรีศักดิ์ดี
-... -
เปิดดู 55 ครั้ง
ใบงานวิทยาศาสตร์
ศิริลักษณ์ สีหามาตย์
-... -
เปิดดู 64 ครั้ง
ไทย
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
แบบทดสอบ
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 30 ครั้ง
การเเสดง mvละครเพลง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว
อาทิตย์ ลีบาง
-... -
เปิดดู 45 ครั้ง
ยาเสพติด
สุดใจ วิบูลย์กุล
-... -
เปิดดู 50 ครั้ง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วราภรณ์ กัปโก
-... -
เปิดดู 42 ครั้ง
พุทธประวัคิ
จีรสุดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 31 ครั้ง

อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 36 ครั้ง
เขียนบทความ
กันยกร เขมะสัจจกุล
-... -
เปิดดู 41 ครั้ง
บทความ
ดารารัตน์ หอมทรัพย์
-... -
เปิดดู 31 ครั้ง
รู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศจากyoutube
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 40 ครั้ง
โครงการพัฒนาการอ่านการเขียน[โรงเรียนบ้านหนองบัว
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 53 ครั้ง
คอมพิวเตอร์
นิภาพร กองสอน
-... -
เปิดดู 56 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชาวิทยากา
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 62 ครั้ง
รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
พิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์
-... -
เปิดดู 43 ครั้ง
ชื่อสัตว์น่ารู้
หทัย สมมี
-... -
เปิดดู 40 ครั้ง
คำควบกล้ำ ป.3
เตือนใจ อุปลี
-... -
เปิดดู 57 ครั้ง
แบบทดสอบ พละ ป.5
อภิชาติ สาคร
-... -
เปิดดู 37 ครั้ง
คำพ้อง ป.3
เตือนใจ อุปลี
-... -
เปิดดู 57 ครั้ง
บทความ
ชิตชัย โคตกะพี้
-... -
เปิดดู 37 ครั้ง
แผนสอง
ชิตชัย โคตกะพี้
-... -
เปิดดู 35 ครั้ง
ชนิดของคำ
เสาวลักษณ์ ศรีสุนาครัว
-... -
เปิดดู 48 ครั้ง
โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์
-... -
เปิดดู 50 ครั้ง
การเรียนการสอนวิชา วิทยาการคำนวณ
อนงค์ศรี สมบัติมี
-... -
เปิดดู 25 ครั้ง
a-z
อภิชาติ สาคร
-... -
เปิดดู 34 ครั้ง
เพลงปฐมวัย
นุตติยา อาษานอก
-... -
เปิดดู 38 ครั้ง
อาหารและสารอาหาร
คมสัน โพธิ์ทอง
-... -
เปิดดู 51 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ Embed Code
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 30 ครั้ง
เยี่ยมชม Obec content center โรงเรียนบ้านหนองบั
อาทิตย์ ลีบาง
-... -
เปิดดู 46 ครั้ง
ภาษาไทย
อัญชลี ทองสมบัติ
-... -
เปิดดู 35 ครั้ง
การใช้ verb to be
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 34 ครั้ง
ใบความรู้วิชาวิทยาการคำนวณ
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 53 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ A-Z
กฤษณา กองสมบัติ
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
จากกูเก้นไดร
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 44 ครั้ง
ใบงานวิชาวิทยาการคำนวณ
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
ติดตามนโยบาย 15+1
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 51 ครั้ง
การพัฒนาภาษาอังกฤษ
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 29 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (คลิปการสอน
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 39 ครั้ง
ความปลอดภัยในชีวิต
ประธาน โชยรัมย์
-... -
เปิดดู 65 ครั้ง
การพัฒนาการอ่านครูป.1
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 42 ครั้ง
การใช้ verb to be
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 29 ครั้ง
สูตรคูณหรรษา
วิไลวรรณ ุสุระวนิชกุล
-... -
เปิดดู 35 ครั้ง
ประเมินครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน[ Thank you พ
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 27 ครั้ง
บทความ
อลงกรณ์ มโนสัมฤทธิ์
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
ประเมินครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน[ Thank you พ
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 33 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team