หลักการใช้ Verb to be

1. Verb to be ทำหน้าที่เป็นกริยาหลัก (Main Verbs)

Verb to be ที่ทำเป็นกริยาหลักจะทำหน้าที่เชื่อมคำหรือกลุ่มคำที่เป็นประธานที่อยู่หน้าข้างหน้าเข้ากับคำหรือกลุ่มคำที่อยู่ด้านหลัง โดยให้ความหมายว่า เป็น, อยู่, คือ  เช่น

 I am Sarah. (ฉันคือซาร่า)

 My mom is a teacher. (แม่ของฉันเป็นครู)

 She is very beautiful. (เธอสวยมาก ๆ)

 We were in the office last night. (พวกเราอยู่ที่ออฟฟิศเมื่อคืนนี้)

 

2. Verb to be ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วย (Auxiliary Verbs)

Verb to be ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยเพื่อช่วยให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้น ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

 

 2.1. ใช้เป็นกริยาช่วยในประโยค Continuous tense เพื่อแสดงว่า "กำลังทำ...” เช่น

 

      Nid is eating a sandwich. (นิดกำลังกินแซนด์วิช)

      eating เป็นกริยาหลัก, is เป็นกริยาช่วย

 

      Jack and I are watching a movie. (ฉันกับแจ็คกำลังดูหนัง)

      watching เป็นกริยาหลัก, are เป็นกริยาช่วย

 

 2.2. ใช้ในโครงสร้างประโยค Passive Voice (ประโยคถูกกระทำ) โครงสร้าง S + Verb to be + V.3 เช่น

 

      A house is built by father. (บ้านถูกสร้างโดยพ่อ)

      I was given the letter by him. (ฉันถูกให้จดหมายโดยเขา)

 

เมื่อทำเป็นประโยคปฏิเสธก็ใส่ not หลัง Verb to be ได้เลย เช่น

      My phone wasn’t fixed yesterday. (โทรศัพท์ของฉันไม่ได้ถูกซ่อมเมื่อวานนี้)

 

 2.3. ใช้ Verb to be วางหน้าคำกริยา infinitive with to จะให้ความหมายว่า "จะ, จะต้อง”  เช่น

 

      You’re to get better marks next time. (ในครั้งหน้าคุณจะต้องได้คะแนนที่ดีกว่า)

      I’m to work in Tokyo next year. (ฉันจะไปทำงานที่โตเกียวปีหน้า)

 

การทำ Verb to be เป็นรูปปฏิเสธ

การทำ Verb to be เป็นรูปปฏิเสธ ทำได้โดย เติม not หลัง is, am, are, was were ดังนี้ am not / is not = isn’t / are not = aren’t / was not = wasn’t  / were not = weren’t เช่น

 I am not a student. (ฉันไม่ใช่นักเรียน)

 They weren’t in the room last night. (พวกเขาไม่ได้อยู่ในห้องเมื่อคืนนี้)

 

การทำ Verb to be เป็นประโยคคำถาม

การทำ Verb to be เป็นประโยคคำถาม ซึ่งเป็นประโยคคำถามแบบ Yes-No Question ทำได้โดยนำ Verb to be มาไว้หน้าประโยค เช่น

 

 Q: Is this your coat? (นี่คือเสื้อโค้ตของคุณใช่ไหม?)

 A: Yes, it is? หรือ No, it isn’t.

 

 Q: Were they in the room last night? (เมื่อคืนพวกเขาอยู่ในห้องใช่ไหม?)

 A: Yes, They were. หรือ No, they weren’t

 

 การใช้ verb to be
- - เปิดดู 29 ครั้ง

ช่องของ ครูธิรัฐดา ชาวกล้า

โรงเรียนโรงเรียนบ้านทอนดอนยาว สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
ใบงานวิทยาศาสตร์
ศิริลักษณ์ สีหามาตย์
-... -
เปิดดู 64 ครั้ง
รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
พิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์
-... -
เปิดดู 43 ครั้ง
โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พิมพกานต์ อินทร์ภูวงศ์
-... -
เปิดดู 50 ครั้ง
เยี่ยมชม Obec content center โรงเรียนบ้านหนองบั
อาทิตย์ ลีบาง
-... -
เปิดดู 46 ครั้ง
ประเมินครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน[ Thank you พ
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 27 ครั้ง
คำพ้อง ป.3
เตือนใจ อุปลี
-... -
เปิดดู 57 ครั้ง
แผนสอง
ชิตชัย โคตกะพี้
-... -
เปิดดู 35 ครั้ง
ชนิดของคำ
เสาวลักษณ์ ศรีสุนาครัว
-... -
เปิดดู 48 ครั้ง
รู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศจากyoutube
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 40 ครั้ง
เพลงปฐมวัย
นุตติยา อาษานอก
-... -
เปิดดู 38 ครั้ง
บทความ
ชิตชัย โคตกะพี้
-... -
เปิดดู 37 ครั้ง

อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 36 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย วิชาวิทยากา
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 62 ครั้ง
ไทย
ปุญชรัสมิ์ อินแสง
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ A-Z
กฤษณา กองสมบัติ
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
ใบงานวิชาวิทยาการคำนวณ
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
สูตรคูณหรรษา
วิไลวรรณ ุสุระวนิชกุล
-... -
เปิดดู 35 ครั้ง
ประเมินครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน[ Thank you พ
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 33 ครั้ง
บทความ
ดารารัตน์ หอมทรัพย์
-... -
เปิดดู 31 ครั้ง
จากกูเก้นไดร
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 44 ครั้ง
อาหารและสารอาหาร
คมสัน โพธิ์ทอง
-... -
เปิดดู 51 ครั้ง
ยาเสพติด
สุดใจ วิบูลย์กุล
-... -
เปิดดู 50 ครั้ง
ติดตามนโยบาย 15+1
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 51 ครั้ง
การเรียนการสอนวิชา วิทยาการคำนวณ
อนงค์ศรี สมบัติมี
-... -
เปิดดู 25 ครั้ง
การเเสดง mvละครเพลง นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว
อาทิตย์ ลีบาง
-... -
เปิดดู 45 ครั้ง
ประโยคหรรษา
สุริตา ศรีศักดิ์ดี
-... -
เปิดดู 55 ครั้ง
a-z
อภิชาติ สาคร
-... -
เปิดดู 34 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ Embed Code
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 30 ครั้ง
แบบทดสอบ
wimonrat 5554
-... -
เปิดดู 30 ครั้ง
ความปลอดภัยในชีวิต
ประธาน โชยรัมย์
-... -
เปิดดู 65 ครั้ง
พุทธประวัคิ
จีรสุดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 31 ครั้ง
การพัฒนาภาษาอังกฤษ
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 29 ครั้ง
บทความ
อลงกรณ์ มโนสัมฤทธิ์
-... -
เปิดดู 32 ครั้ง
การใช้ verb to be
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 34 ครั้ง
คอมพิวเตอร์
นิภาพร กองสอน
-... -
เปิดดู 56 ครั้ง
คำควบกล้ำ ป.3
เตือนใจ อุปลี
-... -
เปิดดู 57 ครั้ง
การพัฒนาการอ่านครูป.1
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 42 ครั้ง
ชื่อสัตว์น่ารู้
หทัย สมมี
-... -
เปิดดู 40 ครั้ง
การใช้ verb to be
ธิรัฐดา ชาวกล้า
-... -
เปิดดู 29 ครั้ง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วราภรณ์ กัปโก
-... -
เปิดดู 42 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (คลิปการสอน
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 39 ครั้ง
ภาษาไทย
อัญชลี ทองสมบัติ
-... -
เปิดดู 35 ครั้ง
เขียนบทความ
กันยกร เขมะสัจจกุล
-... -
เปิดดู 41 ครั้ง
ใบความรู้วิชาวิทยาการคำนวณ
ณัฐพงษ์ โคตรมณี
-... -
เปิดดู 53 ครั้ง
แบบทดสอบ พละ ป.5
อภิชาติ สาคร
-... -
เปิดดู 37 ครั้ง
โครงการพัฒนาการอ่านการเขียน[โรงเรียนบ้านหนองบัว
อรวรรณ ปราบศัตรู
-... -
เปิดดู 53 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team