กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกระดับชั้น เปิดดู 37 ครั้ง


ช่องของ ครูเอกราช วรรณคีรี

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนชัยศรี สพป.อุดรธานี เขต 1

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 3 โรงเรียนแสดงความคิดเห็น
การประชุมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
สมคิด สีหาวงษ์
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
วันเด็กแห่งชาติ 2566
เอกราช วรรณคีรี
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 38 ครั้ง
ประชุมการเข้าค่ายพักแรมกลุ่มย่อย 3 โรงเรียน
เอกราช วรรณคีรี
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 41 ครั้ง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
เอกราช วรรณคีรี
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 37 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team