การประชุมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกระดับชั้น เปิดดู 39 ครั้ง

ช่องของ ครูสมคิด สีหาวงษ์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.อุดรธานี เขต 1

การประชุมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญแสดงความคิดเห็น
วันเด็กแห่งชาติ 2566
เอกราช วรรณคีรี
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 38 ครั้ง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
เอกราช วรรณคีรี
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 36 ครั้ง
การประชุมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
สมคิด สีหาวงษ์
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
ประชุมการเข้าค่ายพักแรมกลุ่มย่อย 3 โรงเรียน
เอกราช วรรณคีรี
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team