การประชุมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกระดับชั้น เปิดดู 39 ครั้ง

ช่องของ ครูสมคิด สีหาวงษ์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.อุดรธานี เขต 1

การประชุมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญแสดงความคิดเห็น
ประชุมการเข้าค่ายพักแรมกลุ่มย่อย 3 โรงเรียน
เอกราช วรรณคีรี
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 41 ครั้ง
การประชุมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
สมคิด สีหาวงษ์
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
วันเด็กแห่งชาติ 2566
เอกราช วรรณคีรี
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 38 ครั้ง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
เอกราช วรรณคีรี
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 37 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team