ประชุมการเข้าค่ายพักแรมกลุ่มย่อย 3 โรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกระดับชั้น เปิดดู 40 ครั้ง


ช่องของ ครูเอกราช วรรณคีรี

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนชัยศรี สพป.อุดรธานี เขต 1

ประชุมการเข้าค่ายพักแรมกลุ่มย่อย 3 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี โรงเรียนบ้านดงบัง โรงเรียนบ้านห้วยไร่
ณ ค่ายพักแรมชั่วคราวโรงเรียนบ้านโนนชัยศรีแสดงความคิดเห็น
ประชุมการเข้าค่ายพักแรมกลุ่มย่อย 3 โรงเรียน
เอกราช วรรณคีรี
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง
การประชุมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
สมคิด สีหาวงษ์
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
เอกราช วรรณคีรี
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 36 ครั้ง
วันเด็กแห่งชาติ 2566
เอกราช วรรณคีรี
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 38 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team