แผนการจัดการเรียนรู้

Unit 1 What do you want to be?

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา        ภาษาอังกฤษพื้นฐาน         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6                                                  เวลาเรียน  13  ชั่วโมง      ภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้สอน  นางสาวมานิดา   ซ้ายสุพรรณ                          โรงเรียนบ้านดงใหญ่

 


1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระที่ 1   ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

                 ตัวชี้วัด    2.  อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

                                 4.  บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ       และเรื่องเล่า

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด   1.  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

              2.  ใช้คำสั่ง คำขอร้อง และให้คำแนะนำ

              4.  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

มาตรฐาน ต 1.3  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  โดยการพูดและ

                             การเขียน

ตัวชี้วัด 1. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

3.  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว

สาระที่ ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวชี้วัด 1. ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

             3.เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน

ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

ตัวชี้วัด  1.  ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้   และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

สาระที่ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ตัวชี้วัด   1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

            การเรียนรู้คำศัพท์บอกลักษณะและคำศัพท์บอกอาชีพต่างๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถพูดขอและให้ข้อมูลส่วนตัวของตนเองแก่ผู้อื่นทราบได้

3. สาระการเรียนรู้

           3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และความหมายเกี่ยวกับการบอกลักษณะและอาชีพต่างๆ

                                การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคำ

                                ประโยค บทสนทนา เนื้อเรื่องสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ

                                -  คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว เช่น

    Is he/she (คำคุณศัพท์)?                                        Yes, he/she is. / No, he/she isn’t.

    What’s he/she like?                                                              He/She’s(คำคุณศัพท์).

    Are you good at (ชื่อวิชา)?                                 Yes, I am. / No, I am not.

    What do you want to be?                                    I want to be a (ชื่ออาชีพ).

                                -  กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง

                                -  การใช้ภาษาในการฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

                                -  การรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

           4.1 ความสามารถในการคิด

                                - ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์

                                - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

           4.2 ความสามารถในการสื่อสาร

                                - กระบวนการปฏิบัติ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

                                - กระบวนการทำงานกลุ่ม


5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                                -   ซื่อสัตย์สุจริต

                                 ใฝ่เรียนรู้                                                                                         

                                -  มุ่งมั่นในการทำงาน


6. ชิ้นงาน/ภาระงาน

                   - การเขียนบอกอาชีพที่ตนเองอยากเป็น

                  - การเขียน e-mail ถึงเพื่อนตามหัวข้อที่กำหนด

                 - การรวบรวมคำศัพท์ใน Your word book

7. การวัดและประเมินผล

            7.1 การประเมินก่อนเรียน

                - ประเมินการทำแบบทดสอบ

           7.2  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                  - ประเมินการทำแบบฝึกหัด

                 - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการทำกิจกรรม

           7.3 การประเมินหลังเรียน

                 - ประเมินการทำแบบทดสอบ

                  - ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

            7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

                   - ประเมินการทำแบบฝึกหัด

                  - ประเมินการเขียนบอกอาชีพที่ตนเองอยากเป็น

                  - ประเมินการเขียน e-mailถึงเพื่อนตามหัวข้อที่กำหนด

                 - ประเมินการรวบรวมคำศัพท์ในYour word book

 8. กิจกรรมการเรียนรู้

                -  กิจกรรมนำสู่การเรียน

              -  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ดังแนบมาพร้อมนี้

              -  กิจกรรมรวบยอด


9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

                  1. หนังสือเรียน Smile ป. 6

                  2. แบบฝึกหัด Smile ป. 6

                  3. Audio CD Smile ป. 6

                  4. บัตรภาพ บัตรคำ


 

 


บทความ
ภาษาต่างประเทศ ป.6 เปิดดู 31 ครั้ง

ช่องของ ครูมานิดา ซ้ายสุพรรณ

โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป.อุดรธานี เขต 1

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

- กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และความหมายเกี่ยวกับการบอกลักษณะและอาชีพต่างๆ

- การออกเสียงเน้นหนัก-เบาในคำ

- ประโยค บทสนทนา เนื้อเรื่องสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ

- คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว เช่น

Is he/she (คำคุณศัพท์)? Yes, he/she is. / No, he/she isn’t.

What’s he/she like? He/She’s(คำคุณศัพท์).

Are you good at (ชื่อวิชา)? Yes, I am. / No, I am not.

What do you want to be? I want to be a (ชื่ออาชีพ).

- กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง

- การใช้ภาษาในการฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

- การรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นแสดงความคิดเห็น
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มานิดา ซ้ายสุพรรณ
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 22 ครั้ง
What's the weather like?
ดาราวรรณ เชื้อเวียง
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 25 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ
อินทิรา สนจุมภะ
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 37 ครั้ง
บทความ
มานิดา ซ้ายสุพรรณ
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 31 ครั้ง
การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดในภาษาอังกฤษ
พัณณ์ชิตา เทพนคร
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 39 ครั้ง
Occupations
รัชนู แก้วแก่น
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 31 ครั้ง
Food and drinks
ธัญชนก บัวแก้ว
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 43 ครั้ง
CAI เรื่อง A-Z ป.6
จิราวรรณ เสนาลอย
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 34 ครั้ง
obec2
เนตรนภิส ตันเทอดทิตย์
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 35 ครั้ง
Occupations
ฐิติพร ทองเจริญ
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 30 ครั้ง
describing people
มัลลิกา วรรักษ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 35 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้
ดาราวรรณ เชื้อเวียง
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 38 ครั้ง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อินทิรา สนจุมภะ
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 32 ครั้ง
What is the weather like?
ดาราวรรณ เชื้อเวียง
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 38 ครั้ง
คำนาม
อัจฉรา ศรีชัยโย
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 45 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team