obec2
ภาษาต่างประเทศ ป.6 เปิดดู 35 ครั้ง

ช่องของ ครูเนตรนภิส ตันเทอดทิตย์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
แผนการจัดการเรียนรู้
ดาราวรรณ เชื้อเวียง
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 38 ครั้ง
Food and drinks
ธัญชนก บัวแก้ว
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 43 ครั้ง
Occupations
รัชนู แก้วแก่น
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 31 ครั้ง
Occupations
ฐิติพร ทองเจริญ
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 30 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ
อินทิรา สนจุมภะ
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 37 ครั้ง
คำนาม
อัจฉรา ศรีชัยโย
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 45 ครั้ง
obec2
เนตรนภิส ตันเทอดทิตย์
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 35 ครั้ง
What's the weather like?
ดาราวรรณ เชื้อเวียง
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 25 ครั้ง
describing people
มัลลิกา วรรักษ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 35 ครั้ง
CAI เรื่อง A-Z ป.6
จิราวรรณ เสนาลอย
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 34 ครั้ง
การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดในภาษาอังกฤษ
พัณณ์ชิตา เทพนคร
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 39 ครั้ง
บทความ
มานิดา ซ้ายสุพรรณ
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 31 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มานิดา ซ้ายสุพรรณ
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 22 ครั้ง
What is the weather like?
ดาราวรรณ เชื้อเวียง
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 38 ครั้ง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อินทิรา สนจุมภะ
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 32 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team