แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                รหัสวิชา อ16101                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง The weather                                                                                                                 เวลา 2 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 It was great                                                                                           เวลาเรียน 13 ชั่วโมง

ครูผู้สอน นางสาวดาราวรรณ เชื้อเวียง                                                       สอนวันที่ …….. เดือน………… พ.ศ. ……….

โรงเรียนบ้านห้วยไร่                                                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

2. สาระสำคัญ

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและสัตว์น้ำ การใช้ประโยค Past Simple Tense เพื่อถามถึงสถานที่ที่ไป ความรู้สึกที่ได้ไปยังสถานที่นั้น และลักษณะอากาศของสถานที่นั้นในเวลาที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้(Knowledge)

1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับ The weather ได้

ด้านทักษะกระบวนการ (Process)

1. ออกเสียงการสื่อสารเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับ The weather ต่างๆได้

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)

1. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

4. สาระการเรียนรู้

- คำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว The weather

- ประโยค บทสนทนา และเนื้อเรื่องสั้นๆ ที่มีภาพประกอบ

- คำศัพท์ และประโยค Past Simple Tense เพื่อถามถึงสถานที่ ความรู้สึก และลักษณะอากาศ

A : I was at the aquarium last week.

B : Really? How was it?

A : It was great!

B : What was the weather like?

A : It was freezing and foggy.

5. สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน

1. มีความสามารถในการสื่อสาร

6. กิจกรรมการเรียนรู้

1. Warm up

- ครูถามนักเรียนว่า ประเทศไทยมีสภาพอากาศเป็นอย่างไร What is the weather like today?

2. Presentation

- ครูหยิบบัตรภาพขึ้นมาทีละภาพ พร้อมกับถามนักเรียนถึงสภาพอากาศในเมืองนั้นๆ ให้นักเรียนช่วยกันตอบ

Teacher: What was the weather like?

(ครูหยิบบัตรภาพหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง Paris)

Students: It was cool.

Teacher: Yes. That’s right.

3. Practice

- ฝึกสนทนาถาม ตอบ What is the weather like? โดยใช้วงล้อ The Weather

ชั่วโมงที่ 2

4. Production

- ร่วมกันทำใบงาน และเฉลย

5. Wrap up

- นักเรียนเล่นเกม Hang man the weather และสรุปบทเรียน

7. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

-วงล้อ The Weather

-ใบงาน

-บัตรภาพ

8. การวัดผลประเมินผล

 

การวัดและประเมินผล

 

วิธีการวัดผล

เครื่องมือวัด

และประเมินผล

เกณฑ์

การประเมินผล

ด้านความรู้ (K)

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับ The weather ได้

 

ตรวจจากการทำใบงาน

 

แบบทดสอบ

 

 

60% ขึ้นไป ผ่าน

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

ออกเสียงการสื่อสารเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับThe weather ต่างๆได้

 

การสังเกตการพูดสนทนาในชั้นเรียน

 

แบบประเมินกิจกรรม

 

60% ขึ้นไป ผ่าน

ด้านคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ (A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

 

 

การสังเกตการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

 

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

60% ขึ้นไป ผ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ป.6 เปิดดู 38 ครั้ง

ช่องของ ครูดาราวรรณ เชื้อเวียง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
Food and drinks
ธัญชนก บัวแก้ว
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 43 ครั้ง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อินทิรา สนจุมภะ
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 32 ครั้ง
การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดในภาษาอังกฤษ
พัณณ์ชิตา เทพนคร
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 39 ครั้ง
What is the weather like?
ดาราวรรณ เชื้อเวียง
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 38 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ
อินทิรา สนจุมภะ
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 37 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้
ดาราวรรณ เชื้อเวียง
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 38 ครั้ง
Occupations
รัชนู แก้วแก่น
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 31 ครั้ง
CAI เรื่อง A-Z ป.6
จิราวรรณ เสนาลอย
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 34 ครั้ง
describing people
มัลลิกา วรรักษ์
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 35 ครั้ง
What's the weather like?
ดาราวรรณ เชื้อเวียง
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 25 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มานิดา ซ้ายสุพรรณ
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 22 ครั้ง
คำนาม
อัจฉรา ศรีชัยโย
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 45 ครั้ง
บทความ
มานิดา ซ้ายสุพรรณ
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 31 ครั้ง
obec2
เนตรนภิส ตันเทอดทิตย์
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 35 ครั้ง
Occupations
ฐิติพร ทองเจริญ
ภาษาต่างประเทศ... ป.6
เปิดดู 30 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team