มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ประกอบอยู่ ท้ายสระ และมีเสียงประสมเข้ากับสระ มาตราตัวสะกดมีอยู่ ๘ มาตรา ได้แก่ มาตราแม่กง มาตราแม่กม มาตราแม่เกย มาตราแม่เกอว มาตราแม่กก มาตราแม่กน มาตราแม่กบ มาตราแม่กด 

มาตราตัวสะกด แบ่งเป็น ๒ ประเภท

๑. มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา ใช้ตัวสะกด เพียงตัวเดียวมี ๔ มาตรา ได้แก่ 
                   ๑. มาตราแม่กง ๒. มาตราแม่กม ๓. มาตราแม่เกย ๔. มาตราแม่เกอว

๒. มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา มีตัวสะกด หลายตัวในมาตราเดียวกันมี ๔ มาตรา ได้แก่ 
                   ๑. มาตราแม่กก ๒. มาตราแม่กน ๓. มาตราแม่กบ ๔. มาตราแม่กด


เรามารู้จักกับ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา กันเถอะ…

ใบความรู้เรื่อง มาตราตัวสะกด
ภาษาไทย ป.3 เปิดดู 52 ครั้ง

ช่องของ ครูวชิรา ปัญญาแสง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำปา สพป.อุดรธานี เขต 1

มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ประกอบอยู่ ท้ายสระ และมีเสียงประสมเข้ากับสระ มาตราตัวสะกดมีอยู่ ๘ มาตรา ได้แก่ มาตราแม่กง มาตราแม่กม มาตราแม่เกย มาตราแม่เกอว มาตราแม่กก มาตราแม่กน มาตราแม่กบ มาตราแม่กดแสดงความคิดเห็น
หนังสือเรียน
สุดใจ รัตนมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
บทความ
สุดใจ รัตนมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 40 ครั้ง
ใบงาน
นภาพร เทศประสิทธิ์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 30 ครั้ง
อาหารที่ฉันชอบ
สุดใจ รัตนมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
คำที่ใช้ บัน บรร
อุดมศรี บุญเพ็ง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 71 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับ คำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 51 ครั้ง
ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
อรวรรณ นิ้วทอง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 27 ครั้ง
คำนามและความหมาย - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 37 ครั้ง
แบบทดสอบคำควบกล้ำ
พัชริดา อิสาคง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 38 ครั้ง
สื่อการสอนสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสติปัญญา ระดั
สุภาพร ขจรคำ
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 31 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับคำคล้องจอง ชั้น ป.3
อนันต์ เพ็งแสน
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 50 ครั้ง
คำควบกล้ำไม่แท้ วิชาภาษาไทย
พัชริดา อิสาคง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 33 ครั้ง
คำนามและความหมาย - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 24 ครั้ง
ใบความรู้เรื่อง มาตราตัวสะกด
วชิรา ปัญญาแสง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 52 ครั้ง
ภาษาถิ่น ภาษาไทย ป.3
วชิรา ปัญญาแสง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 33 ครั้ง
ใบความรู้คำคล้องจอง
พรพรรณ กองไชยสงค์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 576 ครั้ง
ภาษาไทย
พรพรรณ กองไชยสงค์
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 29 ครั้ง
กิจกรรมอู้หูจับคู่บัดดี้
ณัฐพร เหมุทัย
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 34 ครั้ง
ใบงานคำคล้องจอง
อรวรรณ นิ้วทอง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 28 ครั้ง
ไตรยางศ์
พิชัย แก้วเมือง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 30 ครั้ง
มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา วิชาภาษาไทย
ณัฐพร เหมุทัย
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 39 ครั้ง
มาตราตัวสะกด
พิชัย แก้วเมือง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 40 ครั้ง
มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา วิชาภาษาไทย
พัชริดา อิสาคง
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 28 ครั้ง
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ
ณัฐฏิมา ศรีพรหมษา
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 51 ครั้ง
ชนิดของคำในภาษาไทย
ปลายปากกา อันทะปัญญา
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 29 ครั้ง
การ์ตูนคุณธรรม
สุดใจ รัตนมงคล
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 54 ครั้ง
คำพ้องรูป - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.3
ปลายปากกา อันทะปัญญา
ภาษาไทย... ป.3
เปิดดู 39 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team