แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

สอนวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563

เวลา 1ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

1.1 มาตรฐานการเรียนรู้

ว 4.2 ป.4/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ว 4.2 ป.4/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน

เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

1.2 ตัวชี้วัด

1.3 พฤติกรรมที่ต้องการวัด(ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง £ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด)

£ ด้านความรู้(Knowledge) £ ด้านทักษะ/กระบวนการ(Process)

£ ด้านลักษณะ(Attitude)

1.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด)

1. อธิบายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (K)

2. เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการใช้งานของอุปกรณ์เทคโนโลยี (P)

3. มีความกระตือรือร้นและใฝ่รู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี (A)

1.5 สาระการเรียนรู้ (ระบุเนื้อหาที่จะสอน)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์(ทำเครื่องหมาย√ในช่อง£ที่สอดคล้องกับเครื่องมือวัดอย่างน้อย

1รายการ )

£ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ £อยู่อย่างพอเพียง £ซื่อสัตย์สุจริต

£มุ่งมั่นในการทำงาน £มีวินัย £รักความเป็นไทย

£ใฝ่เรียนรู้ £มีจิตสาธารณะ

3. บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทำเครื่องหมาย√ในช่อง£ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ )

£ หลักความพอประมาณ:…………………………………………………………………………….....

£ หลักความมีเหตุผล :…………………………………………………………………………………..

£ หลักภูมิคุ้มกัน :………………………………………………………………………………….

£ เงื่อนไขความรู้ : นักเรียนสามารถตอบเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

£ เงื่อนไขคุณธรรม มีความรู้เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

4.บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่สาระการเรียนรู้

4.1 ชื่อหลักธรรม: อิทธิบาท 4

4.2ข้อย่อยหลักธรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

4.2.1 วิริยะ : มีความเพียรพยายามในการเรียนเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และศึกษาจากบทเรียนนำแนวทางมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้

4.2.2 จิตตะ : สามารถแก้ปัญหาในการไม่เข้าใจเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยการถามครูและ

ตรวจสอบการทำงานอย่างรอบคอบทุกครั้งก่อนนำส่งด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

5. ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (ทำเครื่องหมาย√ในช่อง£ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และเครื่องมือวัด)

£ การอ่าน :…………………………………………………………………………….....

£ คิดวิเคราะห์ :…………………………………………………………………………….....

£ เขียน :……………………………………………………………………………......

6. กิจกรรมการเรียนรู้ (ตามวิธีการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้)

4.1ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ดังนี้

 

Pic%20planTechP4U2%20002
Pic planTechP4U2 001

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาพที่ 1 เห็นอะไรจากภาพบ้าง(ตัวอย่างคำตอบ มีคน 3 คนกำลังจุดไฟ ใช้ผ้าพัดกองไฟ

ให้มีควันไฟออกมา)

ภาพที่ 1 นักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (ตัวอย่างคำตอบ การสื่อสารโดยใช้ควันไฟ)

• ภาพที่ 2 เห็นอะไรจากภาพบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ เด็กกำลังคุยโทรศัพท์)

• ภาพที่ 2 นักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร (ตัวอย่างคำตอบ การสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์)

• ปัจจุบันมนุษย์ติดต่อสื่อสารโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีใดบ้าง

(ตัวอย่างคำตอบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก)

2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยตอบคำถามกระตุ้นความสนใจ ดังนี้

นักเรียนรู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดใดบ้างที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสาร (ตัวอย่างคำตอบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต)

นักเรียนใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีดังกล่าวทำอะไรบ้าง

(ตัวอย่างคำตอบ รับข้อมูลข่าวสาร ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล)

3. นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

4.2ขั้นสอน

4. นักเรียนสังเกตภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีบนกระดาน แล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าบัตรภาพอุปกรณ์

เทคโนโลยีดังกล่าวคืออุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดใด แล้วนำหมายเลขที่อยู่ในภาพมาตอบคำถาม ดังนี้

 

1

2

3

4

5

6

แฟลชไดรฟ์

โทรศัพท์เคลื่อนที่

คอมพิวเตอร์

ซีดีรอม

เครื่องพิมพ์

แท็บเล็ต

Pic planTechP4U2 003,Pic%20planTechP4U2%20004,Pic%20planTechP4U2%20006,Pic%20planTechP4U2%20007,Pic%20planTechP4U2%20008,Pic planTechP4U2 005

 

 

 

 

 

 


อุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดใดที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเท่านั้น เพื่อเก็บข้อมูล

หรือคัดลอกไฟล์ (หมายเลข 1, 4 และ 5)

อุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดใดที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อโดยตรง

เพื่อทำการย้ายข้อมูลหรือสำรองข้อมูล(หมายเลข 2, 3 และ 6)

5. นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบัน โดยทำการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด

6. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.1

อยากเป็นมนุษย์ยุคไหน โดยเปรียบเทียบการสื่อสารของมนุษย์สมัยโบราณกับการสื่อสารของมนุษย์

ในปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันและเหมือนกันอย่างไร แล้วร่วมกันเขียนบันทึกคำตอบเป็นแผนภาพ

ความคิด ดังตัวอย่าง

การสื่อสาร

สมัยโบราณ

การสื่อสาร

ปัจจุบัน

ความเหมือน

การสื่อสารสมัยโบราณ

จะใช้เครื่องมือที่อยู่ตาม

ธรรมชาติ เช่น การตีให้

เกิดเสียง เพื่อช่วยในการ

      สื่อสารระยะไกล

การสื่อสารปัจจุบัน

มีอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ

ที่ช่วยอำนวยความสะดวก

เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่

เพื่อช่วยในการสื่อสาร

ได้สะดวกและรวดเร็ว

สามารถติดต่อ

สื่อสารกันได้

 

 

 

 

 

 

 


7. นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น

หลังการปฏิบัติกิจกรรม โดยตอบคำถามดังนี้

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์ในอดีตกับปัจจุบัน

แตกต่างกันในเรื่องใดอีกบ้าง

(ตัวอย่างคำตอบ การคมนาคม การแต่งกาย เกษตรกรรม)

นักเรียนอยากเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบันหรือมนุษย์สมัยโบราณ เพราะเหตุใด

(ตัวอย่างคำตอบ มนุษย์ในปัจจุบัน เพราะมีการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ

ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต)

8. นักเรียนร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้

การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกันมากกว่า 1 เครื่อง เกิดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายใหญ่ได้ทั่วโลก เรียกว่า อินเทอร์เน็ต

4.3 ขั้นสรุป

9. นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คนที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์

10. นักเรียนสำรวจอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมบอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดดังกล่าว เขียนลงในตาราง ดังตัวอย่าง

 

อุปกรณ์เทคโนโลยี

ประโยชน์

1. โทรศัพท์เคลื่อนที่

ใช้ติดต่อสื่อสาร

2. คอมพิวเตอร์

ใช้ทำงาน ศึกษาบทเรียน และติดต่อสื่อสาร

3. แท็บเล็ต

ใช้ศึกษาบทเรียน และติดต่อสื่อสาร

4. โน้ตบุ๊ก

ใช้ทำงาน ศึกษาบทเรียน และติดต่อสื่อสาร

 

7. สื่อ/วัสดุอุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

1.หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2.ภาพการสื่อสารโดยใช้ควันไฟ

3.ภาพเด็กกำลังคุยโทรศัพท์

4.ภาพอุปกรณ์เทคโนโลยี

5.กระดาษสำหรับทำกิจกรรม

6.ห้องคอมพิวเตอร์

7.แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

 

 

 

 

8. การวัดผลและประเมิลผลการเรียนรู้

ที่

รายการ

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1

ความรู้ (K)

เด็กสามารถอธิบายเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

ไห้นักเรียนอธิบายไห้ครูฟัง

7-10 คะแนน = ดี

5-6 คะแนน = พอใช้

0-4 คะแนน = ปรับปรุง

2

ทักษะกระบวนการ(P)

สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

7-10 คะแนน = ดี

5-6 คะแนน = พอใช้

0-4 คะแนน = ปรับปรุง

3

เจตคติ (A)

 

 

7-10 คะแนน = ดี

5-6 คะแนน = พอใช้

0-4 คะแนน = ปรับปรุง

4

การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

£ การอ่าน : …………………………………………..

£ คิดวิเคราะห์ : …………………………………….

£ เขียน : ………………………………………………

 

 

9-10 คะแนน = ดีเยี่ยม

7-8 คะแนน = ดี

5-6 คะแนน = ผ่าน

0-4 คะแนน = ไม่ผ่าน

5.

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

£ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

£ ซื่อสัตย์สุจริต

£ มุ่งมั่นในการทำงาน

£ มีวินัย

£ ใฝ่เรียนรู้

£ อยู่อย่างพอเพียง

£ รักความเป็นไทย

£ มีจิตสาธารณะ

สังเกตพฤติกรรม

ครูสังเกตพฤติกรรม

9-10 คะแนน = ดีเยี่ยม

7-8 คะแนน = ดี

5-6 คะแนน = ผ่าน

0-4 คะแนน = ไม่ผ่าน

 

 

 

 

ลงชื่อ.....................................................

( นายกฤษณะ จงจิตร )

ครูผู้สอน

24 / สิงหาคม / 2563

 

 

 

 

ความคิดเห็น

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

 

ลงชื่อ.....................................................

(นางวันเพ็ญชูโชติ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมังคลาราม

24 / สิงหาคม / 2563

บันทึกหลังสอน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่...................วันที่สอน................................................

1.ผลการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด

1.1 ด้านความรู้ (K)

ระดับดี จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

ระดับพอใช้ จำนวน...........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

ระดับปรับปรุง จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

1.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

ระดับดี จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

ระดับพอใช้ จำนวน...........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

ระดับปรับปรุง จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

1.3 ด้านเจตคติ (A)

ระดับดี จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

ระดับพอใช้ จำนวน...........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

ระดับปรับปรุง จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

2. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

£ การอ่าน:…………………………………………..

£ คิดวิเคราะห์ : …………………………………….

£ เขียน : ………………………………………………

ระดับดีเยี่ยม จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

ระดับดี จำนวน...........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

ระดับผ่าน จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

ระดับไม่ผ่าน จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

3. ผลการจัดการเรียนรู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับดีเยี่ยม จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

ระดับดี จำนวน...........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

ระดับผ่าน จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

ระดับไม่ผ่าน จำนวน..........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

4.ปัญหาและอุปสรรค...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

5. การปรับปรุงแก้ไขปัญหา

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................

( นายกฤษณะ จงจิตร )

ครูผู้สอน

ความคิดเห็น

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

 

ลงชื่อ.....................................................

(นางวันเพ็ญ ชูโชติ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมังคลาราม

 

 

 

 

 

 

 

DLTV ป.6 วิชาวิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 1/2563 
 ครูผู้สอน : ครูวณิดา ต่วนศิริ

วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ตอนที่ 3
วิทยาการคำนวณ ป.6 เปิดดู 34 ครั้ง

ช่องของ ครูนันทพร ภานุเวศ

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

DLTV ป.6 วิชาวิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 1/2563
ครูผู้สอน : ครูวณิดา ต่วนศิริแสดงความคิดเห็น
สื่อมัลติมีเดีย การใช้เตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปั
นันทพร ภานุเวศ
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 37 ครั้ง
สื่อการสอนมัลติมีเตีย PPT
นันทพร ภานุเวศ
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 47 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ป.6 เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
นันทพร ภานุเวศ
วิทยาการคำนวณ... ป.6
เปิดดู 34 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team