ระบบลงเวลาทำงานออนไลน์ | C SYSTEMS
การบริหารและการจัดการศึกษา ทุกระดับชั้น เปิดดู 64 ครั้ง


ช่องของ ครูพรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

ระบบลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ C SYSTEM
ระบบลงเวลาออนไลน์นี้พัฒนาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด อันเนื่องมาจากต้องมีการ Work Form Home แต่ติดปัญหาว่าจะต้องลงเวลาปฏิบัติงาน จะทำอย่างไร ผมจึงเกิดแนวความคิดว่าเราก็ควรใช้มือถือในการลงเวลาทำงาน หลังจากนั้นจึงใช้เวลาในการเขียนโปรแกรมโดยใช้เวลา 3 วัน หลังจากใช้งานแล้วเป็นที่นิยมมากจึงมีการพัฒนาใช้มาจนปัจจุบันแสดงความคิดเห็น
ระบบลงเวลาทำงานออนไลน์ | C SYSTEMS
พรณรงค์ ทรัพย์คง
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 64 ครั้ง
HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง
พรณรงค์ ทรัพย์คง
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 69 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team