HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง
การบริหารและการจัดการศึกษา ทุกระดับชั้น เปิดดู 69 ครั้ง

ช่องของ ครูพรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

สืบเนื่องจากกลุ่มทีมงาน Meditation Plus ประกอบด้วย แพทย์หญิงกุหลาบ จิตต์มิตรภาพ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ และแพทย์หญิงวิไล ธนสารอักษร ได้นำเสนอโครงการ "Hoppy Happy for Thai Children and Youth " ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เพื่อพัฒนา EQ หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) และการสร้างความสุขแก่เด็กและเยาวชน โดยการทำสมาธิ และการเต้นและเคลื่อนไหวโดยใช้เสียงเพลง เพื่อให้นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมรับมือกับปัญหาหรือ ความรุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน เนื่องจากสภาพปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยปัจจุบันที่พบข่าวในสื่อต่าง ๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ และความรู้ความฉลาดอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ชีวิตมีความสุขกลุ่มทีมงาน Meditation Plus จึงมีความปรารถนาดีที่จะนำความรู้และผลงานวิจัยจากต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนา EQ และสมาธิที่จะเป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) มีความห่วงใยในเรื่องนี้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งควรจะให้ความสำคัญ จึงมอบให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำงานร่วมกับคณะของแพทย์หญิงกุหลาบ จิตต์มิตรภาพ

ทั้งนี้ สมาธิของนักเรียนมีผลต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะการเปลี่ยนจากกิจกรรมหนึ่งไปอีกกิจกรรมหนึ่ง หรือจากการเรียนวิชาหนึ่งไปอีกวิชาหนึ่งในทางวิจัยพบว่า หากทำให้คลื่นสมองที่กระตุ้นจากความวุ่นวายหรือตื่นเต้น ค่อยๆ ผ่อนลง เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสารสื่อประสาท อารณ์ และสมองจะพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่และส่งผลในระยะยาวต่อการนำไปใช้ปรับอารมณ์ความเครียด และแก้ปัญหาด้วยตนเองในการผลิตสื่อการเรียนรู้ แพทย์หญิงกุหลาบ จิตต์มิตรภาพ และแพทย์หญิงวิไล ธนสารอักษร เป็นผู้อำนวยการผลิตสื่อการเรียนรู้เป็นคลิปวีดิทัศน์การปฏิบัติกิจกรรมพักสมองช่วยลดความเครียดโดยการเต้นเคลื่อนไหวร่างกายและทำสมาธิ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณนำโชค ทะนัดรัมย์ หรือ คุณสิงโต นำโชค อนุญาตให้นำเพลง "I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR ? (อ้ายจัสวอนน่าเป็นแฟน
ยูได้บ่)" หรือที่รู้จักกันดีว่า เพลง "โด่ดิดง" สำหรับนำมาใช้ในกิจกรรม โดยการเปลี่ยนคำร้องให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับการพัฒนาสติ และยังกรุณาขับร้องเพลงร่วมกับคุณอีฟ ปานเจริญ หรือคุณปาล์มมี่ ในส่วนของเนื้อร้อง ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุเมธ โปษยะนุกูล ประพันธ์คำร้องเพลง "สติ" โดยใช้ทำนองเพลง "โด่ดิดง" คุณวราพรรณ หงุยตระกูล อัดคลิปเสียงพูดบทนำเข้าสู่สมาธิและเสียงพูดออกจากสมาธิ ในด้านดนตรีประกอบการนำเข้าสู่การทำสมาธิ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความคิดเห็น
HOPPY&HAPPY เต้นให้สนุกและฝึกสติให้ใจมีพลัง
พรณรงค์ ทรัพย์คง
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 69 ครั้ง
ระบบลงเวลาทำงานออนไลน์ | C SYSTEMS
พรณรงค์ ทรัพย์คง
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 64 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team