ประวัติศาสตร์ไทย จะเรียนจ.สอนกันอย่างไร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น เปิดดู 60 ครั้ง

ช่องของ ครูพรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่า ประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สำคัญในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะเป็นศาสตร์ที่จะหล่อหลอมเยาวชนของชาติให้มีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในชาติไทยที่มีพัฒนาการมายาวนาน จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตัน และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้เพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ไทยในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๒ทั้งนี้เพื่อแยกวิชาประวัติศาสตร์ไทยออกมาเป็นวิชาเฉพาะ และให้นักเรียนทุกคนได้เรียนประวัติศาสตร์ไทยเพิ่มขึ้น โดยให้มีเนื้อหารายละเอียดความลึกซึ้งตามระดับที่เหมาะสมต่อวุฒิภาวะของผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางป
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
Animated History of Poland
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 53 ครั้ง
การสอนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยหลากหลายวิธี
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 49 ครั้ง
Space Time หยุดความคิดพิชิตจักรวาล
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 60 ครั้ง
เส้นทางสู่ หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 55 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ไทย จะเรียนจ.สอนกันอย่างไร
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 60 ครั้ง
"รับ - ผิด - ชอบ" หนังสั้นเด็กวัดจันท
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 48 ครั้ง
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู แนวทายการจัดการเรียนรู้
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง
แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 53 ครั้ง
แนวการจัดกิจกรรม Active Learning ที่เสริมสร้างท
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 63 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team