การสอนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยหลากหลายวิธีเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น เปิดดู 49 ครั้ง

ช่องของ ครูพรณรงค์ ทรัพย์คง

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1





วิชาประวัติศาสตร์มีคุณค่าในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พัฒนาการของเรื่องราวในอดีต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นบทเรียนสอนให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ให้เกิดซ้ำรอยอีก ทั้งสร้างให้เกิดความตระหนักรู้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา อารยธรรม ที่บรรพชนได้สั่งสม สืบทอดกันมา ด้วยคุณูปการของวิชาประวัติศาสตร์ดังกล่าว ผู้คนในสังคมจึงให้ความสำคัญกับวิชาประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เกิดสำนึกรักในชาติ เป็นนักคิดใคร่ครวญ ตั้งคำถาม และซื่อสัตย์ต่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สมดังที่ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียรได้กล่าวไว้ว่า "ประวัติศาสตร์ วิชาสร้างนักคิดและปัญญาชน"

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ "สาระประวัติศาสตร์" ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส่งเสริมวิธีการสอนประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย ในแรกเริ่มเน้นให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการสอน ๓ เรื่อง คือ การใช้เอกสารหรือหลักฐานชั้นต้นเป็นสื่อในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเป็นสื่อ และการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เอกสารฉบับนี้ ได้ประมวลและรวบรวมความรู้ความเข้าใจด้านการสอนประวัติศาสตร์และผลการดำเนินการที่ผ่านมา โดยนำเสนอเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย

๑) พัฒนาการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
๒) พัฒนาการของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย
๓) หลักคิดและหลักการสำคัญทางประวัติศาสตร์ และ
๔) รูปธรรมการจัดการเรียน

การสอนของครูผู้สอนและสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการจนเป็นแบบอย่างได้ จำนวน ๘ เรื่อง ขอขอบคุณคณะวิทยากร คณะครูผู้สร้างสรรค์ผลงาน และผู้เรียนทุกคนส่วนสำคัญให้เอกสารฉบับนี้เกิดรูปธรรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้น และขอขอบคุณคณะทำงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ดำเนินการจัดการให้เอกสารฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี



แสดงความคิดเห็น




Space Time หยุดความคิดพิชิตจักรวาล
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 60 ครั้ง
เส้นทางสู่ หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 55 ครั้ง
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางป
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ไทย จะเรียนจ.สอนกันอย่างไร
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 60 ครั้ง
แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึ
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 53 ครั้ง
เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ครู แนวทายการจัดการเรียนรู้
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง
แนวการจัดกิจกรรม Active Learning ที่เสริมสร้างท
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 63 ครั้ง
การสอนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยหลากหลายวิธี
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 49 ครั้ง
Animated History of Poland
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 53 ครั้ง
"รับ - ผิด - ชอบ" หนังสั้นเด็กวัดจันท
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 48 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team