โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.นครพนม เขต 1 (จำนวนสมาชิก 11 คน)


ดาวพระศุกร์ ไชยภูธร

บ้านหนองแสง

สพป.นครพนม เขต 1

นางเพ็ชรศรี แก้วดวงตา

บ้านหนองแสง

สพป.นครพนม เขต 1

นายผจญ อ่อนอั้วะ

บ้านหนองแสง

สพป.นครพนม เขต 1

ปรียานุช เพ็งชัย

บ้านหนองแสง

สพป.นครพนม เขต 1

ปิยนันท์ คนหมั่น

บ้านหนองแสง

สพป.นครพนม เขต 1

พัชรศรี ฝอยทอง

บ้านหนองแสง

สพป.นครพนม เขต 1

พัชรศรี ฝอยทอง

บ้านหนองแสง

สพป.นครพนม เขต 1

อรอนงค์ ลินสาว

บ้านหนองแสง

สพป.นครพนม เขต 1

อิงชล พนาจันทร์

บ้านหนองแสง

สพป.นครพนม เขต 1

เกรียงไกร ดวงศร

บ้านหนองแสง

สพป.นครพนม เขต 1

เพ็ญนภา แก้วเคน

บ้านหนองแสง

สพป.นครพนม เขต 1