โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข สพป.นครพนม เขต 1 (จำนวนสมาชิก 3 คน)


สุชาติ แสนสุภา

บ้านชาติพัฒนาสันติสุข

สพป.นครพนม เขต 1

สุพรรณษา แสงสุวรรณ

บ้านชาติพัฒนาสันติสุข

สพป.นครพนม เขต 1

อริยา โคตะวินนท์

บ้านชาติพัฒนาสันติสุข

สพป.นครพนม เขต 1