รายงานการวิจัยในชั้นเรียน (แบบหน้าเดียว)

ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกมการศึกษา

ชื่อผู้วิจัย นางสาววรรณวิสาข์ อารามพระ             สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา2564

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีนักเรียนจำนวน14 คน ขาดทักษะการปฏิบัติงานในแต่ละเนื้อหาที่ถูกต้องและบางคนไม่สามารถปฏิบัติได้เลย เป็นผลทำให้นักเรียน เกิดความกลัวต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์

จากปัญหาที่พบผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ไขปัญหาโดยการนำเกมการศึกษามาให้นักเรียนไก้ฝึกเล่นเพื่อสร้างความคุ้นเคยสนุกสนาน และได้ให้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆจากเกมที่มีความง่ายไปยากและเพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้คำสั่งซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับสูงต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนให้ถูกต้องตามวิธีการและขั้นตอนยิ่งขึ้น

2.เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์

 

วิธีดำเนินการวิจัย
1.กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2559 จำนวน 14 คน

2.ตัวแปรที่ศึกษา

2.1 ตัวแปรต้นได้แก่ เกมส์การศึกษา

2.2 ตัวแปรตามได้แก่ความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5

3.วิธีการนำไปใช้ใช้เกมส์ประกอบการเรียนในการฝึก 2 ภาคเรียนปีการศึกษา 2559

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูล/ผลที่จะเก็บ

วิธีการ

เครื่องมือ

จำนวนครั้ง/ ระยะเวลาที่เก็บ

คะแนนความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์

การทดสอบภาคปฏิบัติ

สังเกตการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์

สังเกต 5 ครั้ง (ทุกวันที่ สอน)

 ช่วงเวลาในการดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างวันที่13 ถึง 17 มกราคม 2564

จำนวน.............5...............ครั้ง ครั้งละ..........1...........ชั่วโมง

ผลการวิจัย
ภายหลังการพัฒนาความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กนักเรียนมีความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์อ่อนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้เกมประกอบการเรียน ปรากฏว่านักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางการเรียนดีขึ้นทุกคน

สรุปและสะท้อนผล

โดยภาพรวมมีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดีถึงดีมากทุกคนมีพฤติกรรมการแสดงออกดีขึ้น การปฏิบัติต่อคอมพิวเตอร์ถูกต้อง ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้มากขึ้นกว่าเดิม

 

 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้วิจัย

            (นางสาววรรณวิสาข์ อารามพระ)

 

 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้อำนวยการ

                   (นายวรจักษ์กาศลุน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


บทความ
Computer ป.5 เปิดดู 22 ครั้ง

ช่องของ ครูวรรณวิสาข์ อารามพระ

โรงเรียนโรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน (แบบหน้าเดียว)

ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกมการศึกษาแสดงความคิดเห็น
บทความ
วรรณวิสาข์ อารามพระ
Computer... ป.5
เปิดดู 22 ครั้ง
บทความ
เนตรนภิส ตันเทอดทิตย์
Computer... ป.5
เปิดดู 48 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team