คำต้องเชื่อม
ภาษาไทย ทุกระดับชั้น การดู 73 ครั้ง


มะลิวัลย์ มะรี channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1


เกม คำต้องเชื่อม
เป็นการจัดการเรียนรู้ เรื่องคำนาม รายวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการนำเกมเข้ามามีส่วนในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับคำนามได้

ได้แรงบันดาลใจจากการดูyoutube ชื่อรายการ คำต้องเชื่อมแสดงความคิดเห็น
คำนาม
ไปยังช่องเพลย์ลิสต์ของ มะลิวัลย์ มะรี

คำต้องเชื่อม
ภาษาไทย... ทุกระดับชั้น
การดู 73 ครั้ง