VDO เสนอรางวัลคุรุสภา ของ ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ดีเด่น ปี 2564 ณ วันนำเสนอเพื่อประเมินระดับชาติ
นิเทศการศึกษา ทุกระดับชั้น เปิดดู 47 ครั้ง


ช่องของ ครูณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม

โรงเรียนโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1แสดงความคิดเห็น
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 12
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
เอกราช วรรณคีรี
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 52 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 10
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง
เยี่ยมชม Obec content center โรงเรียนบ้านหนองบั
อรวรรณ ปราบศัตรู
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 44 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 3
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 15/2
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 47 ครั้ง
หลากหลายการนิเทศการศึกษาเพื่อการพัฒนาครู
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 45 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 15/1
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 31 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 2
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 17
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง
การนิเทศภายใน
นิลุบล ชุมแวงวาปี
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 54 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 1
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 38 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 13
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 43 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 6
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 42 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 8
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 37 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 14
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 49 ครั้ง
VDO เสนอรางวัลคุรุสภา ของ ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศ
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 47 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 18
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 50 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 5
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 38 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 11
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 9
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 35 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 7
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 39 ครั้ง
กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน ที่ 16
ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม
... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 49 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team