อรอุมา ทัพเอี่ยม


นี่คือช่องของผู้ใช้งานระดับองค์กร
โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ
สพป.อุดรธานี เขต 1


แบบเรียนพุทธประวัติ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การดู 46 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ เรื่อง มารยาทชาวพุทธป.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 36 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธรูปปางต่างๆ ชั้นม.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3

การดู 32 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ เรื่อง พระพุทธศาสนาน่ารู้ ชั้นป.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

การดู 30 ครั้ง

วิจัยในชั้นเรียน ชั้นม.3

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3

การดู 26 ครั้ง