วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร


นี่คือช่องของผู้ใช้งาน ครู
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป.ลำปาง เขต 1
 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3

วิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.3

วิทยาการคำนวณ ม.3

ภาษาไทย ป.6

ภาษาไทย ป.6

การงานอาชีพ ม.2

การงานพื้นฐานอาชีพ ม.2

SKETCHUP ม.3

Computer ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1

วิทยาการคำนวณ ม.1