แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริม การอ่านและการเขียนภาษาไทย คำผันวรรณยุกต์
ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 44 ครั้ง

พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส(บุญประชานุกูล) สพป.จันทบุรี เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่ประสบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ ซึ่งส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสถานการณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ แม้ว่าจะมีการวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี แต่ในทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่มีพื้นฐานประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้ผู้เรียนส่วนหนึ่งต้องประสบกับปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลและเติมเต็มให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นรายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑-๓ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเรื่อง พยัญชนะและสระในภาษาไทย คำผันวรรณยุกต์ คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา คำควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ และคำที่มีตัวการันต์แสดงความคิดเห็น

การจัดการเรียนรู้ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 31 ครั้ง
อักษรนำ
ทรงเดช กันหาเวียง
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 27 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 พยัญชน
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 28 ครั้ง
วันปีใหม่
อำพร พินธุรักษ์
ภาษาไทย... (อ.2)
การดู 31 ครั้ง
คำเป็นคำตาย
ทิพย์สุคนธ์ แสนขอนยาง
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 29 ครั้ง
แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน - บทอาขยาน ป.1 | ครูกว
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 30 ครั้ง
คำบุพบท
พิมพิไล บุญสาย
ภาษาไทย... (ป.5)
การดู 23 ครั้ง
คำควบกล้ำ
อรทัย ประทุมวัน
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 34 ครั้ง
ใบความรู้เรื่อง พยัญชนะไทย
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 35 ครั้ง
การผันอักษร
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
บทความ
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 20 ครั้ง
หนังสือเรียน เรื่อง คำเป็นคำตาย
กัญญารัตน์ บุตดีหัต
ภาษาไทย... (ป.2)
การดู 20 ครั้ง
การอ่านกลอนสุภาพ(กลอนแปด)
เบญจาริณี เรณะสุระ
ภาษาไทย... (ป.4)
การดู 27 ครั้ง
อาหารที่ฉันชอบ
สุดใจ รัตนมงคล
ภาษาไทย... (ป.3)
การดู 21 ครั้ง
ภาษาถิ่น ภาษาไทย ป.3
วชิรา ปัญญาแสง
ภาษาไทย... (ป.3)
การดู 24 ครั้ง