กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประโยค

ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 20 ครั้ง
ชรินรัตน์ พละสาร channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล สพป.อุดรธานี เขต 1

ทบทวนคำศัพท์และเรียนรู้การแต่งประโยค
1. นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์จากบัตรคำ
2. นักเรียนร่วมกันแต่งประโยคจากคำศัพท์ที่ได้รับแสดงความคิดเห็น

คำนามและความหมาย - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... (ป.3)
การดู 16 ครั้ง
วิชาภาษาไทย เรื่ิองใจหาย
ฉวีวรรณ เข็มกลัด
ภาษาไทย... (ป.2)
การดู 35 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกด
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 24 ครั้ง
จัดการเรียนการสอน Active Learning
วรกาญจน์ ละครพล
ภาษาไทย... (ป.5)
การดู 23 ครั้ง
ผันวรรณยุกต์พาเพลิน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาป
ยุภา วงษาวัตร์
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 25 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 19 ครั้ง
การเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ
พัฒชรินทร์ บุตรธนู
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 39 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 31 ครั้ง
ติวโอเน็ต
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 59 ครั้ง
คำสระอา
พิชชาพร ศรีสิงห์
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 24 ครั้ง
บทความ เรื่อง มาตราตัวสะกด
กรณ์ บัวรัตน์
ภาษาไทย... (ทุกระดับชั้น)
การดู 21 ครั้ง
คำนาม : วิชาภาษาไทย
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 36 ครั้ง
สำนวนสุภาาษิตคำพังเพย
นางสุภาภรณ์ มุมอภัย
ภาษาไทย... (ม.1)
การดู 24 ครั้ง
ประสมคำสระเอีย
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... (ป.1)
การดู 20 ครั้ง
การแต่งคำประพันธ์
กรแก้ว นาคเจริญ
ภาษาไทย... (ป.6)
การดู 43 ครั้ง