แนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น เปิดดู 39 ครั้ง

พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทยจากประวัติศาสตร์ชาติไทย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังได้มีนโยบายชัดเจนที่ให้ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสภาพสังคมปัจจุบัน ที่ควรส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำ "เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย" ด้วยเหตุที่ว่า ประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจร่วมกันว่า ชาติไทยมีรากเหง้าและมีพัฒนาการซึ่งแสดงถึงการต่อสู้ฟันฝาร่วมกันมายาวนานของคนไทยที่หลอมรวมเป็นชาติไทยในปัจจุบัน เพื่อความเป็นอิสระ ความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักและมีบรรพบุรุษคนสำคัญๆ ในอดีตเป็นแบบอย่างเรื่องการต่อสู้และคุณลักษณ์ที่ดี และปรากฎให้เห็นถึงสัญญลักษณ์ความเป็นชาติไทย นอกจากนั้น ยังรับรู้และเข้าใจร่วมกันว่า ประเทศไทยมีภูมิปัญญา วัฒนธรรม วัง วัด และอุทยานทางประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงออกถึงความเจริญ คุณธรรมประจำชาติและอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งทำให้ชาติไทยมีพัฒนาสืบต่อมาได้จนถึงปัจจุบัน ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ควรค่าแก่ความรัก ความภูมิใจเพื่อการธำรงรักษาซึ่งความเป็นชาติไทย

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทยจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการอบรมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และเทคนิคการสอน ศึกษานิเทศก์ ครู ในการจัดทำเอกสารดังกล่าวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทยจะเป็นประโยชน์แก่ครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมสำคัญที่แสดงถึงความรักและความภูมิใจในชาติผ่านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงความคิดเห็น

ละติจูด ลองจิจูด และการแบ่งเขตเวลาของโลก
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 24 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนวิชาการป้องกันการทุจริต ระด
สุพัตรา สิงห์ชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 24 ครั้ง
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กัญญาณัฐ พลข้อ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.2)
การดู 27 ครั้ง
เครื่องมือทางภูมิศาตร์
อัมรินทร์ สินชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 28 ครั้ง
กรุงธนบุรี
พีรพล ภูโอบ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.3)
การดู 20 ครั้ง
บทความสกุลเงิน
ธมนวรรณ กลับแป้น
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.4)
การดู 38 ครั้ง
พุทธประวัติ
สุระนัย ส่อนนาลา
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 19 ครั้ง
สื่อมัลติมีเดีย สืบสานนาฏศิลป์โขน EP60
นันทพร ภานุเวศ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 18 ครั้ง
ประวัติศาสตร์การทอผ้าไหม บ้านหนองบัวเงิน
วราภรณ์ กัปโก
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 35 ครั้ง
สื่อการสอน เรื่อง โอวาท 3 การไม่ทำความชั่ว วิชา
กฤษณา ลานนท์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 26 ครั้ง
เครื่องมือสำคัญทางภูมิศาสตร์
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 41 ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
วราภรณ์ กัปโก
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 24 ครั้ง
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ไพโรจน์ ศรีกุลจันทร์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.3)
การดู 22 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ไทย
อัครเดช แสนณรงค์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 25 ครั้ง
ประวัติศาสตร์
สุระนัย ส่อนนาลา
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 27 ครั้ง