เส้นทางสู่ หนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น เปิดดู 40 ครั้ง

พรณรงค์ ทรัพย์คง channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรี เขต 1

หนังสือประมวลประสบการณ์การอบรมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการจัดทำ
หนังสือการ์ตูน อันเป็นอีกขึ้นในการสอนให้นักเรียนได้ผลิตความรู้เกี๋ยวกับประวัติศาสตร์ แทนการตั้งรับ
และบริโภคความรู้แต่เพียงฝ่ายเตี๋ยว ถือเป็นมิติหนึ่งของการรู้หนังสือ (Literacy) ตั้งแต่การรวบรวม
ข้อมูล การวางโค้รงเรื่อง การกำหนดตัวละคร ฯลฯ แล้วล้วนแต่เป็นการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทั้งสิ้น
เอกสารเล่มนี้แบ่งเป็น ๓ ภาค คือ
๑. ความเป็นมาของ "เส้นทางหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตรั"
๒. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ์ตูน
๓. หนังสือการ์ตูน ผลงานของนักเรียนที่ร่วมกระบวนการอบรมจาก ๖ โรงเรียนคือ
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ - โรงเรียนศรีอยุธยา
- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
- โรงเรี่ยนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี่ - โรงเรียนบางประกอกวิทยาคมแสดงความคิดเห็น

รู้จักเศรษฐศาสตร์
คำมุข วิชาผง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 23 ครั้ง
ช่องบทเรียนของฉัน
นางสาวปิยพร จตุรงค์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 23 ครั้ง
ภูมิศาสตร์
จรรยา ภูมิโยชน์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 41 ครั้ง
ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมายและประเภทของทรัพย
กฤษณา ลานนท์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 19 ครั้ง
วิชาสังคม หน่วยที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวตวงพร อรทัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 20 ครั้ง
ประวัติพระพุทธเจ้า
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.6)
การดู 21 ครั้ง
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศ่าสตร์
อัมรินทร์ สินชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.4)
การดู 39 ครั้ง
บทความ โรงเรียนและชุมชนของเรา
สุระนัย ส่อนนาลา
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.3)
การดู 20 ครั้ง
บทความสกุลเงิน
ธมนวรรณ กลับแป้น
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.4)
การดู 38 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พิมล ป้องเรือ
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ป.5)
การดู 30 ครั้ง
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางป
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 28 ครั้ง
ศิลปาชีพ EP59
พรณรงค์ ทรัพย์คง
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ทุกระดับชั้น)
การดู 23 ครั้ง
ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
วิชชกรณ์ ธาตุชัย
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.1)
การดู 24 ครั้ง
ศาสนพิธี
ไพโรจน์ ศรีกุลจันทร์
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.3)
การดู 22 ครั้ง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สุดา คำภูเงิน
สังคมศึกษา ศาสนา แ... (ม.5)
การดู 20 ครั้ง