การสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัยเสริมด้วยแบบฝึกการ์ตูน เรื่อง การบวก

คณิตศาสตร์ ป.1 เปิดดู 37 ครั้ง


ทิฆัมพร ไชโย channel

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป.อุดรธานี เขต 1

การบวกที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20แสดงความคิดเห็น

แบบฝึกการ์ตูน เรื่อง ลูกเต๋าเสี่ยงบวก
ทิฆัมพร ไชโย
คณิตศาสตร์... (ป.1)
การดู 44 ครั้ง
ใบงานเรื่องเศษส่วน
อัคคเดช หันประดิษฐ์
คณิตศาสตร์... (ป.4)
การดู 25 ครั้ง
คณิตศาสตร์ ป.3
อัศวนนท์ เสาร์มะณี
คณิตศาสตร์... (ป.3)
การดู 30 ครั้ง
ตัวประกอบของจำนวนนับ : คณิตศาสตร์ ป.6
กาญจนา ปรานต์ชนิษฎา
คณิตศาสตร์... (ป.6)
การดู 28 ครั้ง
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(แผน1)
ภัทราภรณ์ บุตรพรหม
คณิตศาสตร์... (ม.3)
การดู 26 ครั้ง
การบอกเวลาเป็นนาฬิกา นาที วินาที ป.4
วัลลี เนตรแสงศรี
คณิตศาสตร์... (ป.4)
การดู 38 ครั้ง
บทความการพัฒนาทักษะการหารของนักเรียนโดยใช้แบบฝึ
นพรัตน์ สถิตรัมย์
คณิตศาสตร์... (ป.2)
การดู 22 ครั้ง
การบวกเศษส่วน YT
อธิวัฒน์ หอมอ่อน
คณิตศาสตร์... (ป.5)
การดู 32 ครั้ง
ความเป็นมาขออง pi
วิไลวรรณ ุสุระวนิชกุล
คณิตศาสตร์... (ป.5)
การดู 32 ครั้ง
หน่วยที่ 1
วสันต์ แปงจิตต์
คณิตศาสตร์... (ป.6)
การดู 26 ครั้ง
อสมการ ม.3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว Ep.1 : คณิ
ชาลิสา สรรพโส
คณิตศาสตร์... (ม.3)
การดู 34 ครั้ง
คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 บทที่ 1 จำนวนเต็ม ตอนที่
พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์
คณิตศาสตร์... (ม.1)
การดู 42 ครั้ง
ทศนิยม ป.4
วัลลี เนตรแสงศรี
คณิตศาสตร์... (ป.4)
การดู 38 ครั้ง
สมุดพับ เรื่องอสมการ
ภัทราภรณ์ บุตรพรหม
คณิตศาสตร์... (ม.3)
การดู 21 ครั้ง
คณิตศาสตร์(มีข้อสอบ)
ส้งกาส ลือดี
คณิตศาสตร์... (ป.1)
การดู 42 ครั้ง