สพป.จันทบุรี เขต 1 (จำนวนสมาชิก 188 คน)


1  พรณรงค์ ทรัพย์คง โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
2  Pawini Klanboon บุคลากร สพป.จันทบุรี เขต 1
3  ศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
4  สมลักษณ์ น้อยตามโต โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
5  ษุภนุช ทะนันไธสง โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
6  พานทอง ภูนาเมือง โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
7  อธิพัชร์ รัตนภาค โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
8  นางนัทธมน กุดวงค์แก้ว โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
9  ธัญวรัตม์ เลิศพันธ์ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
10  ณฐมน ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
11  กาญจนา เขียวหวาน โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
12  กัญญาวีร์ จิตเจริญ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
13  มาริสา มาสุก โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
14  พัชนิดา แก้วละมุล โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
15  กฤษมาศ จันทวรรณ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
16  กัณณภัค นรากร โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
17  กาญจนา ปรานต์ชนิษฎา โรงเรียนสฤษดิเดช
18  พชรพร ธรรมวิญญู โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
19  ชนิดาภา ฉัยยา โรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
20  อรอนงค์ เจนจัดการ โรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
21  ณภารวี สิรวรรธกุล โรงเรียนสฤษดิเดช
22  สมพล ประเสริฐสังข์ ยังไม่ได้เลือกโรงเรียน
23  ชุติมา เปรมปิยศรี โรงเรียนสฤษดิเดช
24  สุพัตรา โชติรักษา ยังไม่ได้เลือกโรงเรียน
25  อนงค์ โกการัตน์ โรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
26  พจนา ดาวไสว โรงเรียนสฤษดิเดช
27  ศรีไพร กิริยากิจ โรงเรียนบ้านชำโสม
28  ศิริพรรณ เจริญแพทย์ โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
29  ปทิตตา โสมล ยังไม่ได้เลือกโรงเรียน
30  วิระพรรณ ศรีสรวล โรงเรียนสฤษดิเดช
31  บุญสิตา เจือจุล โรงเรียนสฤษดิเดช
32  วินัยพร จำนงนิตย์ โรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
33  สุมณฑา ชนะสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช
34  ภัทรลดา ประมาณพล โรงเรียนบ้านโป่งวัว
35  สมมารถ มังคลสุ โรงเรียนสฤษดิเดช
36  เพลินพิศ ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช
37  จิดาภา สร้อยศรี โรงเรียนวัดสามผาน
38  สุนิสา เพ็งพินิจ โรงเรียนสฤษดิเดช
39  นายสุริยา ชมศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช
40  ขนิษฐา พวงบุญชู โรงเรียนบ้านเขามะปริง
41  ปิณิดา สุวรรณพรม โรงเรียนสฤษดิเดช
42  ยอแสง รัตตนัย โรงเรียนวัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)
43  อธิกา ยังศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช
44  เปรมจิตต์ ภารดีรุจิรา โรงเรียนสฤษดิเดช
45  ภาวิตรา วรานันทกร โรงเรียนสฤษดิเดช
46  มุกดา อนุกา โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
47  มณีรัตน์ คุ้มวงศ์ดี โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
48  จิรพงศ์ ใจบุญ ยังไม่ได้เลือกโรงเรียน
49  ปัทมา สฤษฎิ์ศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช
50  กฤตภาส เสียงหาญ โรงเรียนสฤษดิเดช


1   2   3   4       ถัดไป