๊Unit: Myself Topic: Personal Development
ภาษาต่างประเทศ ม.3 เปิดดู 33 ครั้ง


ช่องของ ครูลลิตา ชัยภิบาล

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Communicative Language Teaching (CLT)
Unit: Myself Topic: Personal Development
ระดับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอน นางสาวลลิตา ชัยภิบาล
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยาแสดงความคิดเห็น
๊Unit: Myself Topic: Personal Development
ลลิตา ชัยภิบาล
ภาษาต่างประเทศ... ม.3
เปิดดู 33 ครั้ง
compound noun
วารุณี รักษาภักดี
ภาษาต่างประเทศ... ม.3
เปิดดู 24 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team