พหุนาม จาก obec center
คณิตศาสตร์ ม.2 เปิดดู 34 ครั้ง

ช่องของ ครูกฤษฎา นรินทร์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม สพป.อุดรธานี เขต 1

การบวก ลบ คูณ หารพหุนาม
จากไฟล์หนังสือ ของครูอิสราพร สุขประเสริฐ ใน obeccenter
//ข้าพเจ้าคัดลอกมาเพื่อใช้ประกอบการอบรมการใช้obecplayแสดงความคิดเห็น
พหุนาม จาก obec center
กฤษฎา นรินทร์
คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 34 ครั้ง
การสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน problem &nd
รัตนา ชนะบุญ
คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 47 ครั้ง
หน่วยการแปลงทางเรขาคณิต เรื่อง การสะท้อน
ชาลิสา สรรพโส
คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 45 ครั้ง
Active Learning (Kahoot Game) By T'Saiparn
รัตนา ชนะบุญ
คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 35 ครั้ง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 1
พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์
คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 28 ครั้ง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่ 2
พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์
คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 29 ครั้ง
การเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉาก
มะลิวรรณ ศรีอุทธา
คณิตศาสตร์... ม.2
เปิดดู 27 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team