Unit: Communications Topic: A telephone call
ภาษาต่างประเทศ ม.2 เปิดดู 25 ครั้ง


ช่องของ ครูลลิตา ชัยภิบาล

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1

ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชื่อนวัตกรรม: การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านการจำลองสถานการณ์ (Simulation) โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Communicative Language Teaching (CLT)
ประเภท: การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online)
ผู้สอน: นางสาวลลิตา ชัยภิบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยแสดงความคิดเห็น
injuries
สสิธร ศักดิ์สกุลคุณากร
ภาษาต่างประเทศ... ม.2
เปิดดู 42 ครั้ง
Unit: Communications Topic: A telephone call
ลลิตา ชัยภิบาล
ภาษาต่างประเทศ... ม.2
เปิดดู 25 ครั้ง
Present Simple Tense ชั้น ม.2
ลลิตา ชัยภิบาล
ภาษาต่างประเทศ... ม.2
เปิดดู 57 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team