ออกแบบการจัดการเรียนรู้

      1. เป้าหมายหลักของการเรียนรู้

สาระที่  1  จำนวนและการดำเนินการ

มาตรฐาน ค 1.2 : เข้าใจถึงผลที่เกิดจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

(1)      บวก ลบ และบวก ลบระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

(2)      วิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์  พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

สาระที่  6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

มาตรฐาน ค 6.1 : มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

(1)      ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

(2)      ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้        อย่างเหมาะสม

(3)      ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

(4)      ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง

      2. ความคิดรวบยอด

            เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว  นักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่คงทน  ดังนี้

-  การลบ  เป็นการนำจำนวนหนึ่งออกจากอีกจำนวนหนึ่ง  แล้วหาจำนวนที่เหลือ  หรือเป็นการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนว่าต่างกันเท่าใด

-  เครื่องหมายลบ  เขียนแทนด้วย 

-  การแก้โจทย์ปัญหาการลบ  ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจ  รู้ว่าโจทย์ถามอะไร  และนำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบให้ถูกต้อง  แล้วหาคำตอบ

จงวง  ล้อมรอบตัวอัก

ษร ก, ข หรือ ค ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด

1. 

มีส้ม 5 ผล มีแอปเปิล 3 ผล  มีแอปเปิลน้อยกว่าส้มกี่ลูก

ก. 1 ลูก                    

ข. 2 ลูก

ค. 3 ลูก

6. 7 7= ตัวเลขใน คือข้อใด

    ก. 4                     ข. 5         

    ค. 0

7. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับประโยค 

    สัญลักษณ์นี้ 6 + 2 = 8

    ก. 6 + 1 = 7               

    ข. 8 6 = 2

    ค. 2 + 5 = 7

8. มีแอปเปิล  4  ลูก แบ่งให้น้อง  2  ลูก 

    จากโจทย์ข้อใดถูกต้อง

     ก. 4 = 3

     ข. 4 = 3

     ค. 4 = 2

9. มีถุงเท้า  6  คู่ แบ่งให้เพื่อนไป  2  คู่

    จากโจทย์ข้อใดถูกต้อง

     ก. 6 = 5

     ข. 6 = 4

     ค. 5 = 3

10. มีเงินอยู่  7  บาท แบ่งให้น้อง  3  บาท

      เหลือเงินอยู่กี่บาท

      ก. 4 บาท         

      ข. 5 บาท

      ค. 6 บาท

 

 

2.

9 6    ผลลัพธ์คือข้อใด

ก. 5                   

ข. 4         

ค. 3

3.

5 0 = ตัวเลขใน คือข้อใด

ก. 5                  

 ข. 6

ค. 0

4.

8 5 =   ตัวเลขใน คือข้อใด

ก. 4                   

ข. 3         

ค. 2

5.

ข้อใดมีความสัมพันธ์กับประโยคสัญลักษณ์นี้ 5 + 4 = 9

ก. 9 5 = 4

ข. 6 4 = 2                

ค. 5 3 = 2

 

 

 

 


กา    ทับภาพตามจำนวนที่ลบออก  แล้วหาคำตอบและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ 

   

   

 

 

4  เอาออก  2  เหลือ 

ประโยคสัญลักษณ์......................................

       

       

 

 

ใบกิจกรรม คณิตศาสตร์ เรื่อง การลบ ป.1
คณิตศาสตร์ ป.1 เปิดดู 29 ครั้ง

ช่องของ ครูอมเรศ จิตะรักษ์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโก่ย สพป.อุดรธานี เขต 1

ใบกิจกรรม คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การลบ
ครูผู้สอน นายอมเรศ จิตะรักษ์แสดงความคิดเห็น
คณิตศาสตร์(มีข้อสอบ)
ส้งกาส ลือดี
คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 57 ครั้ง
แบบฝึกการ์ตูน เรื่อง ลูกเต๋าเสี่ยงบวก
ทิฆัมพร ไชโย
คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 64 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับการบวก ป.1
ส้งกาส ลือดี
คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 29 ครั้ง
ใบกิจกรรม คณิตศาสตร์ เรื่อง การลบ ป.1
อมเรศ จิตะรักษ์
คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 29 ครั้ง
การสอนแบบอุปนัยหรือนิรนัยเสริมด้วยแบบฝึกการ์ตูน
ทิฆัมพร ไชโย
คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 64 ครั้ง
การบวกเลขโดยวิธีการนับต่อ แบบเข้าใจง่าย ป.1
ยุภา วงษาวัตร์
คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 46 ครั้ง
คุกกี้เสี่ยงทาย (ทายรูปเรขาคณิต 2 มิติ)
ทิฆัมพร ไชโย
คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 57 ครั้ง
การบวก
ชวิศา บุญพา
คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง
เกมส์คณิตศาสตร์
ส้งกาส ลือดี
คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้ บทที่ 5 การลบ คณิตศาสตร์ (ของ
อมเรศ จิตะรักษ์
คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
ฝึกท่องสูตรคูณ
นายกฤติเมธ คูหล่า
คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 70 ครั้ง
การบวกจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
พิมพ์ลภัส วาจาสัตย์
คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 25 ครั้ง
เรขาคณิต 2 มิติ
ทิฆัมพร ไชโย
คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 83 ครั้ง
บทที่ 5 การลบ คณิตศาสตร์
อมเรศ จิตะรักษ์
คณิตศาสตร์... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team