แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักหิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หินและท้องฟ้า ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว11101

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูผู้สอน นางสาวน้ำฝน นนธิสอน

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

3.2 ป.1/1 อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้

2.จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายลักษณะภายนอกของหินต่างๆ ได้ (K)

2) วาดภาพหินจากลักษณะภายนอกของหินต่าง ๆ ได้ (P)

3) มุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน (A)

3.สาระการเรียนรู้

รู้จักหิน

4.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

หินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเปลือกโลก มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง หินมีอยู่หลายชนิดและหลายขนาด หินที่พบอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นอาจทีลักษณะภายนอกที่เหมือนกันหรือต่างกันขึ้นอยู่กับสมบัติของหินเหล่านั้น

5.สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1) ความสามารถในการสื่อสาร

2) ความสามารถในการคิด

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา

 

1) การสังเกต

2) การจำแนกประเภท

3) การลงความคิดเห็นจากข้อมูล

4) การจัดกระทำและการสื่อความหมายข้อมูล

5) การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

1) มีวินัย

2) ใฝ่เรียนใฝ่รู้

3) มุ่งมั่นในการทำงาน

6. กิจกรรมการเรียนรู้

 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

ขั้นกระตุ้นความสนใจ ชั่วโมงที่ 1

1. นักเรียนลองทำกิจกรรมโดยการสำรวจบริเวณโรงเรียนจากในหนังสือแม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์

ป.1 หน้า 144

2. นำภาพหินในธรรมชาติ ติดบนกระดาน จากนั้นครูตั้งคำถามดังนี้

- นักเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพ

(แนวคำตอบ ก้อนหิน ต้นไม้ บ่อน้ำ เป็ด เป็นต้น)

- นักเรียนคิดว่าหินที่พบในธรรมชาติมีลักษณะอย่างไรบ้าง

(แนวคำตอบ มีความแข็งสีของหินแตกต่างกันไป ขนาดของหินต่างกัน ลวดลายต่างกัน )

- นักเรียนคิดว่าภาพที่ดูกับก้อนหินที่พบตามธรรมชาติมีความแตกต่างกันหรือไม่

(แนวคำตอบ : ไม่แตกต่างเพราะมีสี ขนาดที่ ลวดลายต่างกัน)

จากนั้นครูบอกว่าในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ เราจะ "รู้จักหินมากขึ้น ว่าหินที่พบในธรรมชาติเกิดขึ้นได้

อย่างไร

 

ขั้นสำรวจค้นหา

แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน พร้อมส่งตัวแทนมารับ ใบกิจกรรม "หินที่ฉันเคยเห็น พร้อมปฏิบัติตาม

ขั้นตอนดังนี้

- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของหินที่เคยพบในชีวิตประจำวัน จากบริเวณบ้าน โรงเรียน หรือชุมชนที่อาศัยอยู่ โดยหินนั้นมีลักษณะ รูปร่าง สีอย่างไร

- นักเรียนช่วยกันวาดภาพก้อนหินลงในใบกิจกรรม

- นักเรียนระบายสีของหินที่นักเรียนวาด มีสีอะไร

- ให้นักเรียนบอกแหล่งที่พบของหินแต่ละชนิด

จากนั้น ในชั่วโมงหน้าเราจะมานำเสนอหน้าชั้นเรียน จากใบกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำ

ขั้นอธิบาย+ขั้นขยายความรู้ ชั่วโมงที่ 2

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอจากการทำใบกิจกรรม "หินที่ฉันเคยเห็น หน้าชั้นเรียน

2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่าจากกิจกรรมที่ได้ทำนั้น จะเห็นว่าแต่ละกลุ่มวาดภาพก้อนหินที่มีลักษณะ รูปร่าง สี และบอกแหล่งที่พบแตกต่างกัน ครูอธิบายให้ฟังว่า รอบๆตัวเรามีหินที่หลากหลายชนิด โดยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเปลือกโลก หินแต่ละชนิดมีสีที่แตกต่างกัน สีของหินเกิดจากแร่ธาตุที่ประกอบอยู่ในหิน หินบางชนิดมีขนาดใหญ่ บางชนิดมีขนาดเล็ก บางชนิดมีเนื้อหยาบ บางชนิดมีเนื้อละเอียด ทั้งนี้ เป็นเพราะหินแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ซึ่งหินที่พบอยู่ทั่วไปในแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีลักษณะภายนอกที่เหมือนกันหรือต่างกัน ขึ้นอยู่กับสมบัติของหินเหล่านั้น

3. ตั้งคำถามดังนี้

- หินที่มีลักษณะ รูปร่าง สี แตกต่างกันหรือไม่

(แนวคำตอบ แตกต่างกันขึ้นเพราะขึ้นอยู่กับหินแต่ละชนิด)

- นักเรียนคิดว่าถ้าใช้แว่นขยายในการส่องดูหิน จะช่วยให้เห็นรายละเอียดของหินชัดเจนขึ้นหรือไม่

(แนวคำตอบ ชัดเจนจะเห็นความละเอียดของเนื้อหินมากขึ้น)

- นักเรียนคิดว่าลักษณะภายนอกของหินมีอะไรบ้าง

(แนวคำตอบ สี ลวดลาย รูปร่าง น้ำหนัก ความแข็ง เนื้อหิน)

ขั้นประเมิน

1. ตรวจให้คะแนนใบกิจกรรม เรื่อง หินที่ฉันเคยเห็น

2. นักเรียนทำใบงาน 4.1 รู้จักหิน

3. สังเกตพฤติกรรม

 

7. การวัดและประเมินผล

รายการวัด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

1) ตรวจให้คะแนนใบกิจกรรม เรื่อง หินที่ฉันเคยเห็น

- การตรวจให้คะแนนใบกิจกรรม เรื่อง หินที่ฉันเคยเห็น

- แบบตรวจให้คะแนนใบกิจกรรม เรื่อง หินที่ฉันเคยเห็น

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

2) ตรวจให้คะแนนใบงาน 4.1

- การตรวจให้คะแนนใบงาน 4.1

- แบบตรวจให้คะแนนใบงาน 4.1

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

3) สังเกตพฤติกรรม

- การสังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

- ระดับคุณภาพดี

ผ่านเกณฑ์

 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

8.1 สื่อการเรียนรู้

1) หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หินและท้องฟ้า

2) ใบงาน 4.1 รู้จักหิน

8.2 แหล่งการเรียนรู้

1) ห้องเรียน

2) ห้องสมุด

3) บริเวณโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ รู้จักหิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1 เปิดดู 52 ครั้ง

ช่องของ ครูน้ำฝน นนธิสอน

โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.อุดรธานี เขต 1

หินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเปลือกโลก มีลักษณะเป็นก้อนแข็ง หินมีอยู่หลายชนิดและหลายขนาด หินที่พบอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นอาจทีลักษณะภายนอกที่เหมือนกันหรือต่างกันขึ้นอยู่กับสมบัติของหินเหล่านั้นแสดงความคิดเห็น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศราวรรณ ปุริมา
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 27 ครั้ง
วิทยาการคำนวณ ไขรหัสลับสุดยอด
พิชัย นักผูก
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง
ท้องฟ้าในตอนกลางวันและกลางคืน
น้ำฝน นนธิสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 39 ครั้ง
สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต
ณิชมลกานต์ บุรีภักดี
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 49 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ รู้จักหิน
น้ำฝน นนธิสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 52 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
น้ำฝน นนธิสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สัตว์
ชรินรัตน์ พละสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
สมบัติของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์
กัญญาณัฐ พวาศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโ... ป.1
เปิดดู 56 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team