กระบวนการเรียนการสอนแบบ PLC(ส่งใหม่)


กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community) ในศตวรรษที่ ๒๑ การศึกษาของเด็กไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันการจัดกาเรียนการสอนในชั้นเรียนต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เหมาะสม โดยที่เด็กมีสิทธิและโอกาสที่จะรับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้มาก ในอดีตหน้าที่ของผู้สอน (ครู) มีบทบาทมากในด้านการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ครูเป็นผู้พูด นักเรียนต้องเป็นผู้ฟัง ครูเป็นคนสั่ง นักเรียนต้องทำตาม แต่ในยุคศตวรรษที ๒๑ หัวใจสำคัญของการเรียนการสอน คือ PLC ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตที่ดีของครูที่การเรียนรู้ในโรงเรียนต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิง คือ ต้องเปลี่ยนจากคำว่าครูสอน มาเป็นครูฝึก ต้องเปลี่ยนจากห้องที่สอน มาเป็นห้องทำงาน ต้องเปลี่ยนจากเน้นการสอนของครู มาเป็นเน้นการเรียนของนักเรียน ต้องเปลี่ยนจากการเรียนเป็นรายบุคคล มาเป็นการเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม ต้องเปลี่ยนจากการเรียนแบบแข่งขัน มาเป็นการเรียนแบบช่วยเหลือ แบ่งปันกัน ครูเปลี่ยนจากการบอกเนื้อหาสาระ มาเป็นทำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้าทาย ความสนุก ในการเรียน ให้แก่ศิษย์ โดยเน้นออกแบบโครงงานให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันลงมือทำ PLC เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในระดับจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติ ครูสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเรียน โดยการลงมือทำร่วมกันกับนักเรียนได้ 

องค์ประกอบของ PLC 

ดังนี้ ๑. วิสัยทัศน์ ความเชื่อ และค่านิยม (Vision, Beliefs & Values) ๒. ความเป็นผู้นำ (Leadership) ๓. การชี้นำ (Leading) ๔. สิ่งแวดล้อมเชิงบวก (Positive Environment) ๕. การปฏิบัติส่วนบุคคล (Personal Practice) การเริ่มต้นใช้ PLC "โรงเรียนควรเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับครูและนักเรียน”โดยเฉพาะ ในศตวรรษที่ 21” ๑. กำหนดความต้องการของโรงเรียนและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง (ระบุสิ่งที่ขัดขวาง/อุปสรรค) ๒. หาคนมาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ โดยเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนแนวคิด ๓. กำหนดกรอบ ๔. พิจารณาจุดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ (เช่น เริ่มต้นจากบางสิ่งบางอย่างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก เช่น การประดับตกแต่งห้องโถง หรือทางเดินหน้าโรงเรียน) กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ PLCs อย่างยั่งยืน ๑. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps) โดยเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมาย อภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ เพื่อกำหนดว่า จะดำเนินการอย่างไร โดยพิจารณาและสะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี้ ๑.๑ หลักการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ ๑.๒ เราจะเริ่มต้นความรู้ใหม่อย่างไร ๑.๓ การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใช้ในการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้ที่สำคัญ ๒. การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มกำหนดสารสนเทศที่ต้องใช้ในการดำเนินการ ๓. การกำหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์การสอนสืบเสาะหาวิธีการที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จสูงสุด ๓.๑ ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่เป็นการวางแผนระยะยาว (Long-term) ๓.๒ จัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการนำไปใช้ในชั้นเรียน ๓.๓ ให้เวลาสำหรับครูที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบัติในชั้นเรียนของครูที่สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้อย่างประสบผลสำเร็จ ๔. เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ (Start small) เริ่มต้นจากการใช้กลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยปรับขยาย ๕. ศึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการนำไปใช้และการสะท้อนผลเพื่อนำมากำหนดว่า แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก ๖. วางแผนเพื่อความสำเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธในสิ่งที่ไม่สำเร็จ และทำต่อไป ความสำเร็จในอนาคต หรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติและพฤติกรรมของครู ๗. นำสู่สาธารณะ (Go public)แผนไหนที่สำเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ยกย่องและแลกเปลี่ยนความสำเร็จ ๘. ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลี้ยงสมอง (Exercise the body & nourish the brain) จัดกิจกรรมที่ได้มีการเคลื่อนไหวและ เตรียมครูที่ทำงานสำเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจัดอาหาร เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ ดังนั้น กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ PLC จะเห็นได้ว่า หากครูรู้จักนักเรียนของตนเองมากเท่าไร ครูก็ยิ่งสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นมากเท่านั้น ซึ่งครูที่เป็นที่ต้องการของนักเรียนก็คือ ครูที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม หรือสื่อในการเรียนการสอนนักเรียนที่หลากหลายซึ่งเป็นผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น ที่คือ จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุด 

กระบวนการเรียนการสอนแบบPlc
คู่มือการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เปิดดู 24 ครั้ง

ช่องของ ครูฉวีวรรณ เข็มกลัด

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ สพป.อุดรธานี เขต 1

กระบวนการเรียนการสอนแบบPlcแสดงความคิดเห็น
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
ธงชัย พละสาร
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 1 ครั้ง
คู่มือการใช้Obec Content Center
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 49 ครั้ง
คู่มือการใช้ Canva เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 34 ครั้ง
เทคนิคใช้ Canva เบื้องต้น
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 33 ครั้ง
คณิต ป.1
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 35 ครั้ง
วิธีการสมัคร Canva for Education 2022
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
คู่มือการใช้ Canva
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 70 ครั้ง
Active Learning
จิรนาถ อินแสง
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 35 ครั้ง
ทำความรู้จัก Canva For Education
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 30 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learnning
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 35 ครั้ง
คู่มือการ Upload วีดีโอลง Youtube
กล้ารบ เกษมรัตน์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
5 Tips & Tricks Canva ที่ครูทุกควรรู้
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 30 ครั้ง
ง่ายๆ มาใช้ Playlist กันเถอะ
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 46 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมอินโฟกราฟิก
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 49 ครั้ง
การออกแบบอินโฟกราฟิก by canva
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 35 ครั้ง
งานประกันคุณภาพ
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 32 ครั้ง
ACTIVE LEARNING หมายถึงอะไร
วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 60 ครั้ง
สร้าง Animation ด้วย Canva
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 48 ครั้ง
กระบวนการเรียนการสอนแบบPlc
ฉวีวรรณ เข็มกลัด
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 24 ครั้ง
มือใหม่หัดใช้ canva for ipad
ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 40 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยโรงเรียนบ้านด
พรนภา สีหาทิพย์
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 26 ครั้ง
PDF งานประกัน
ณัฏฐิญา เคนทุม
คู่มือการเรียนรู้... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 34 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team