การสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
แนะแนว ทุกระดับชั้น เปิดดู 58 ครั้ง


ช่องของ ครูสมลักษณ์ น้อยตามโต

โรงเรียนโรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการ A Book A Week ของโรงเรียนบ้านช่องกะพัดแสดงความคิดเห็น
การสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
สมลักษณ์ น้อยตามโต
แนะแนว... ทุกระดับชั้น
เปิดดู 58 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team