หลักการแต่งกลอนสุภาพ

           กลอนสุภาพรุ่งเรืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  กวีที่มีฝีมือยอดเยี่ยมทางกลอน คือ สุนทนภู่  และเป็นผู้คิดสัมผัสในเพิ่มขึ้นเป็น แบบฉบับ เพื่อความไพเราะของกลอน 
กลอนสุภาพเรียกอีกอย่างว่า กลอนแปด หรือ กลอนตลาด  
            -   แต่ละบทมี ๒ บาท แต่ละบาทจะมี ๒วรรค  
            -   แต่ละวรรค จะมี  ๘ คำ (ปกติจะใช้คำได้ ได้ ระหว่าง ๗-๘ คำ) 
            -   บทที่ ๑ เรียกว่า บาทเอก มี ๒ วรรค คือ วรรคสดับ (วรรคต้น) และวรรครับ 
            -   บทที่ ๒ เรียกว่า บาทโท มี ๒ วรรค คือ วรรครอง และวรรคส่งฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ

             - พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๑ สัมผัสกับพยางค์ที่ ๓ หรือ ๕ ในวรรคที่ ๒ 
             - พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๒ สัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๓ และสัมผัสกับพยางค์ที่ ๓ หรือ ๕ ในวรรคที่ ๔  
             - สัมผัสระหว่างบทพยางค์สุดท้ายของบทต้น สัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๒ ของบทถัดไป

การสัมผัส

          สัมผัสเป็นลักษณะสำคัญของคำประพันธ์ไทย ลักษณะสัมผัสมีดังนี้
               - สัมผัสพยัญชนะหรือสัมผัสอักษร คือ มีพยัญชนะต้นของคำเหมือนกัน
               - สัมผัสสระ คือ ถ้ามีสระเดียวกัน หากมีตัวสะกดต้องเป็นเสียงพยัญชนะสะกดในมาตรเดียวกัน 
               - สัมผัสใน คือ สัมผัสที่อยู่ในวรรคเดียวกัน มีทั้งสัมผัสสระ และสัมผัสพยัญชนะ
               - สัมผัสนอก คือ สัมผัสระหว่างคำ ที่อยู่ต่างวรรคกันเป็นสัมผัสบังคับของกลอน
               - สัมผัสระหว่างบท คือ ถ้าแต่วงกลอนมากกว่า ๑ บท  ต้องมีการส่งสัมผัสให้คำสุดท้ายของวรรคส่งในบทต่อไปสัมผัสคำสุดท้ายของวรรครับในบทถัดไปนอกจากนี้ยังมีการสัมผัสอื่นดังนี้
               - สัมผัสซ้ำเสียง คือ รับส่งสัมผัสด้วยคำที่ออกเสียงเหมือนกัน
               - สัมผัสเลือน คือ รับส่งด้วยเสียงสระสั้นยาวต่างกัน เช่น ส่งเสียง อาย รับด้วย อั
               - ชิงสัมผัส คือ ใช้เสียงตรงกับคำที่ส่งสัมผัสก่อนตำแหน่งที่รับสัมผัสจริง

เสียงของคำท้ายวรรคของกลอนสุภาพ

           เสียงของคำสุดท้ายในแต่ละวรรคของกลอนมีข้อกำหนดในเรื่องเสียงของวรรณยุกต์ เป็นตัวกำหนดด้วยการกำหนดเรื่องเสียงนี้ ถือว่าเป็นข้อบังคับทาง ฉันทลักษณ์  อย่างหนึ่งของกลอนแปด หรือกลอนสุภาพ อันมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
               - คำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ (วรรคสดับ) วรรคต้น คำทุดท้ายใช้คำเสียงวรรณยุกต์ใดก็ได้ คือ นอกจากเสียงสามัญ แต่ถ้าจะใช้ก็ไม่ห้าม                         
               - คำสุดท้ายวรรคที่ ๒ (วรรครับ) คำสุดท้ายนิยมใช้เสียงจัตวา ห้ามใช้เสียงโท,สามัญ,ตรี และวรรณยุกต์เอก ไม่มีรูป ไม่ห้าม แต่ต้องให้คำสุดท้ายของวรรคครองเป็นเสียงตรี 
               - คำสุดท้ายวรรคที่ ๓ (วรรครอง) คำสุดท้ายนิยมใช้เสียงสามัญ ห้ามใช้เสียงจัตวาหรือคำที่มีรูปวรรคยุกต์ 
               - คำสุดท้ายวรรคที่ ๔ (วรรคส่ง) คำสุดท้ายไม่นิยมใช้เสียงสามัญ ห้ามใช้คำตายและคำที่มีรูปวรรณยุกต์ซึ่งอาจจะใช้คำตายเสียงตรีบ้างก็ได้การแต่งคำประพันธ์
ภาษาไทย ป.6 เปิดดู 57 ครั้ง

ช่องของ ครูกรแก้ว นาคเจริญ

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1

การแต่งกลอน มีหลักการในการแต่งดังนี้ ๑. ตีความหมายของหัวข้อเรื่องที่จะแต่ง ๒. ตั้งจุดมุ่งหมายตามแนวคิดของตน ๓. ลาดับความเป็นร้อยแก้ว ๔. จัดลาดับ ใส่สัมผัส เลือกใช้คาให้กะทัดรัดมีความหมาย ๕. เลือกใช้คา ให้ได้จังหวะและจานวนตามแผนบังคับแสดงความคิดเห็น
ชนิดของคำ ภาษาไทย ป.6
วนิดา วันภักดี
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 26 ครั้ง
จดหมายส่วนตัว วิชาภาษาไทย
วรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัค
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 41 ครั้ง
คำนาม ป.6
ลุนนี พละสาร
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 40 ครั้ง
คำราชาศัพท์
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 59 ครั้ง
ติวโอเน็ต
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 81 ครั้ง
การอ่าน
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 35 ครั้ง
คำพ้อง
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 36 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 44 ครั้ง
คำคล้องจอง
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 33 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning เรื่
อนันต์ เพ็งแสน
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 28 ครั้ง
คำไวพจน์
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 34 ครั้ง
ไตรยางค์
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 58 ครั้ง
คำนาม : วิชาภาษาไทย
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 46 ครั้ง
กิจกรรมโดมิโน่คำคล้องจอง
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 68 ครั้ง
การแต่งคำประพันธ์
กรแก้ว นาคเจริญ
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 57 ครั้ง
การแสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจริง
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 37 ครั้ง
คำภาษาถิ่น
มะลิวัลย์ มะรี
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 56 ครั้ง
คำสรรพนาม
ลุนนี พละสาร
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 49 ครั้ง
คำควบกล้ำ
อรทัย ประทุมวัน
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 43 ครั้ง
วันภาษาไทยแห่งชาติ
สุภาพร ชาวป่า
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 59 ครั้ง
คลิปการสอนเรื่องคำนาม
ลุนนี พละสาร
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 50 ครั้ง
ชนิดของคำในภาษาไทย
กรแก้ว นาคเจริญ
ภาษาไทย... ป.6
เปิดดู 47 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team