แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 7 การประสมคำ                                             ภาคเรียนที่ 1/2565

เรื่อง คำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กง                                                  เวลา  50  นาที

วันที่สอน........................................                                    ครูผู้สอน นางสาวสุภาพร  สมบูรณ์

 

มาตรฐานการเรียนรู้                                                                                   

      สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย

มาตรฐาน  ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.1/2 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

      การเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กง จะทำให้อ่าน เขียน และบอกความหมายของคำได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กงได้

2. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กงได้

3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการคิด                  1) ทักษะการสังเกต                    2) ทักษะการเชื่อมโยง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

      1. มีวินัย     

2. ใฝ่เรียนรู้  

3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

สาระการเรียนรู้

      1) มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา

      2) ความหมายของคำ 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

            1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน

            2. นักเรียนเล่นเกมทายคำจากภาพ โดยครูจะเปิดภาพออกเพียงบางส่วน และเปิดออกเรื่อยๆ ใครสามารถตอบได้ก่อน เป็นผู้ชนะ

            3. เล่นไปเรื่อยๆ ประมาณ 4 - 5 ภาพ

            4. จากนั้นครูให้นักเรียนสังเกตว่า แต่ละภาพนั้น เป็นคำที่มีตัวสะกดลงท้ายด้วยตัวอะไร

      ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

            1. ครูอธิบายกับนักเรียนเกี่ยวกับคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กง ว่าตัวสะกดนั้น จะลงท้ายด้วย ง

            2. จากนั้น ครูพาอ่านสะกดคำ ตามภาพจนคล่อง

            3. ครูแจกบัตรคำให้นักเรียน คนละ 2 บัตร

            4. ให้นักเรียนสังเกตคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กง และไม่ได้สะกดด้วยมาตราแม่กง จากบัตรคำในมือของตนเอง แล้วออกมาติดบนกระดาน

            5. ครูพานักเรียนอ่านสะกดคำจนคล่อง

            6. นักเรียนแต่ละคนทำใบงาน เรื่อง คำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กง

      

      ขั้นสรุป

            1. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

            2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง คำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กง

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

                1) ภาพปริศนา

                2) ใบงาน เรื่อง คำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กง

                3) บัตรคำ

การวัดและการประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีวัด

เครื่องมือวัดผลประเมินผล

เกณฑ์การวัดผล

1. นักเรียนสามารถอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กงได้

 

 

- ตรวจแบบฝึกหัด

 

 

-แบบฝึกหัด

-แบบประเมินแบบฝึกหัด

 

 

ร้อยละ 60  

ผ่านเกณฑ์

 

 

2. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กงได้

3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

สังเกตพฤติกรรม

 

แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ไม่ต่ำกว่าระดับ 2 (ดี)
บทความ แผนการจัดการเรียนรู้ มาตราแม่กง
ภาษาไทย ป.1 เปิดดู 34 ครั้ง

ช่องของ ครูสุภาพร สมบูรณ์

โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.อุดรธานี เขต 1

แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย ป.1แสดงความคิดเห็น
อักษรนำ
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
สระภาษาไทย
วรกัญญา ขิปวัติ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 30 ครั้ง
บทอาขยาน วิชาภาษาไทย ป.1
อุษา เพียรพานิทร์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 46 ครั้ง
บทที่๑ ใบโบก ใบบัว
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 45 ครั้ง
บทความ
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
การฝึกอ่านคำ สระเออ
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 41 ครั้ง
บทที่1ใบโบก
พิชชาพร ศรีสิงห์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 29 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 พยัญชน
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
มาตรา ก กา - ภาษาไทย ป.1
รัชนีกร คุณาพันธ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประโยค
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 33 ครั้ง
บทความ แผนการจัดการเรียนรู้ มาตราแม่กง
สุภาพร สมบูรณ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
คำสระอา ประสมตัวสะกด ป.1
กรวรรณ ไกรพินิจ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 52 ครั้ง
ร้องเล่นแสนสนุก
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
เรียนรู้เรื่องสระอัว
ปัถวี แก้วฤาชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 47 ครั้ง
ภาษาพาที ป.1
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
สระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 45 ครั้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เพื่อนรักเพื่อนเล่น เรื่อ
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 32 ครั้ง
ฝึกอ่านประสมสระ อา l พื้นฐานการสะกดคำ l พร้อมเก
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
การเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ
พัฒชรินทร์ บุตรธนู
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 57 ครั้ง
แบบทดสอบพยัญชนะไทย
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 2 ครั้ง
วันลอยกระทง
ธัญชนก วงศ์วรรณ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
วิชาภาษาไทย
บุญญาพร สิงห์โท
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 60 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หน่วยที่ 1 พยัญชน
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 90 ครั้ง
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
ธงชัย พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 62 ครั้ง
อักษรนำ
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 48 ครั้ง
ปริศนาคำทายพยัญชนะไทย
ธัญญรัตน์ สีหาวงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 2 ครั้ง
มาตราตัวสะกด
วิลาสินี ขอดเมชัย
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 44 ครั้ง
บทความ
พรทิพย์ บุญเรือง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
การละเล่นเด็กไทย
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 43 ครั้ง
ใบโบกใบบัว E-Book
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 41 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องรู้จักคำนำเรื่อง
สาวิตรี ชาติคำ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 31 ครั้ง
บทอาขยาน
สุริยง น้อยกัลยา
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
ทบทวนสระ วิชาภาษาไทย
ณิชมลกานต์ บุรีภักดี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 41 ครั้ง
หรรษา สระอา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ทำเพียร ชุมพล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 41 ครั้ง
เพลง มนต์เพลงแม่กง
นันทนา แสนอุบล
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 26 ครั้ง
ตัวสะกด มาตราแม่กง
สุภาพร สมบูรณ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
บทความ
ยุวดี ทุมมนตรี
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 34 ครั้ง
การอ่านคำสระเอ
พิชชาพร ศรีสิงห์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 36 ครั้ง
รู้จักคำนำเรื่อง บทที่ 2 ภูผา
เดือนแรม จิตวิขาม
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 27 ครั้ง
แผนการสอนสระเอา
ชรินรัตน์ พละสาร
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
การเขียนตัวอักษร ก-ฮ
กรวรรณ ไกรพินิจ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
พยัญชนะที่ผสมสระอะ สระอา
นิสาชล ราชบรรเทา
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 28 ครั้ง
แบบฝึกหัด
อรวรรณ นิ้วทอง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 39 ครั้ง
สระในภาษาไทย
กรแก้ว นาคเจริญ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 54 ครั้ง
ลักษณะนาม
ปรารถนา สมอ่อน
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 35 ครั้ง
โรงเรียนลูกช้าง
เมขลา บุญสงค์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 38 ครั้ง
การอ่านใบโบก ใบบัว
สิริธร หนองแสง
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 40 ครั้ง
อักษรนำ
สุภาพร สมบูรณ์
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 37 ครั้ง
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สระโอะลดรู
ปิโยรส เดชาเลิศ
ภาษาไทย... ป.1
เปิดดู 45 ครั้ง

OBEC PLAY Education Platform | Powered By Spirit Team